01 Kasım 2014, Cumartesi 09:33:15

GÜRCAN MANTI'DAN YABANCI PİLOT AÇIKLAMASI

Tür­ki­ye Ha­va­yo­lu Pi­lot­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Kap­tan Pi­lot Gür­can Man­tı son yıl­lar­da sa­yı­sı hız­la ar­tan ya­ban­cı pi­lot­lar ne­de­niy­le Türk pi­lot­la­rın iş­siz kal­dı­ğı­nı söy­le­di.
  • Yakında özellikle ödenemeyen pilotaj kredileri nedeni ile bankalar ya çok daha ağır şartlarda(kredi için en az 2 adet taşınmaz ipoteği) ya bu konuda kredi vermemeyi düşünüyorlar.Siz etkisiz yetkililer traş yapmaya devam edin, para muslukları kapanırken PPL'li pilot bile bulamayacaksınız.
  • Bir ülke düşünün ki sorun çözmekle mükellef kurumlar, kişiler sorunları çözmek yerine sadece problemlerin varlığını ortaya koyuyorlarsa ;o ülke yerinde saymaya mahkumdur;o ülke pratikte kaputülasyona onay vermiş manda cumhuriyeti olmaya mahkumdur.Bir şeyi çok iyi beceriyoruz:Osmanlı'nın çakması olan Yeni Türkiye olarak asli kurucusu kendi vatandaşını ötekileştirerek, aşağılayarak, bilerek eğitimsiz bırakarak aynı şeyleri tarihte yapıldığı gibi yaparak farklı sonuçlar bekleniyor. Ama tarihte böyle bir vakaa yoktur ve böyle yapanlar için tarihin tanımı "APTAL"dır;aynı yıkılan son dönem Osmanlı gibi.Günümüz "İngiliz Muhipler Cemiyeti" üyelerinin bazıları Emirates de alıyor demiş.Be okumuş cahil ,adam kendi vatandaşına çalışmasa da ayda 7000usd+villa+bedava sağlık verdiğinden haberin olmadığı gibi manda cumhuriyetinde GSS'dan faydalanmak için işsizsen bile 272 tl ödeme ödeme zorunluluğundan da haberin yok.Tarih dünün vatan hainlerini yazmıştı;bugünün hainlerini de yazmaya devam ediyor...
  • AIRBUS_CAPTAIN arkadasa sesleniyorum!diyorsun ki Turkiye'deki yetersiz ucus okulundan mezun olani niye alsin yabanci sanki Duzgun ucus okulundan mi mezun??o da para bastirip aliyor lisansini yahu!sadece kendi milletine kostek!!yunanli gelmis TK da ucuyor,sen basvur bakalim Olympic airways'e,kapidan sokarlarsa seni naamerdim!
  • şahsen pilot ihtiyacına göre şirketler istedikleri ülkeden pilot alabilirler. sonucta yurt dışında belli bir saat uçuş tecrübesi olan adam varken, türkiyede ki yetersiz uçuş okullarından mezun arkadaşları neden almak istesinler. türkiyede eğitim veren uçuş okulları yetersiz. thy mantıklısını yapıyor. üniversitelerden belli bölümlerden belli dil barajını aşmış, dlr dan ve çeşitli testlerden geçmiş arkadasları amerika almanya ingiltereye yollayarak egitiyor. zaten onca asama sonrası eğitime gönderdiği adam öğrenmeye acık adam. ya özel ucus okullarında ki arkadaslar? bunlar nerdeyse hiçbir aşamadan gecmeden ucus okuluna baslıyor parasıyla. iş lisansı alıp thy ye basvurmaya gelince cogu ya dlr da kalıyor ya da dil puanını getiremiyor. iş bu halde şirketlerin yabancı uyruklu pilot alması kimsenin zoruna gitmese gerek...

Tür­ki­ye Ha­va­yo­lu Pi­lot­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Kap­tan Pi­lot Gür­can Man­tı son yıl­lar­da sa­yı­sı hız­la ar­tan ya­ban­cı pi­lot­lar ne­de­niy­le Türk pi­lot­la­rın iş­siz kal­dı­ğı­nı söy­le­di. Tür­ki­ye'de bin ka­dar ya­ban­cı pi­lo­tun gö­rev yap­tı­ğı­nı söy­le­yen Man­tı uçuş okul­la­rın­dan me­zun olan 115 ka­dar gen­cin bu ne­den­le iş­siz kal­dı­ğı­nın al­tı­nı çiz­di.

Pi­lot­lar İş­ku­r’­a gi­di­yor

Tür­ki­ye'de Si­vil Ha­va­cı­lık Ge­nel Mü­dür­lü­ğü'nün ya­yın­la­dı­ğı ra­po­ra gö­re yıl­da 500 pi­lo­ta ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu söy­le­yen Man­tı, "Tür­ki­ye'de şu­ an­da 6 bin pi­lot var. Bun­lar­dan bi­ne ya­kı­nı ya­ban­cı. Fa­kat bu ya­ban­cı pi­lot sa­yı­sı her ge­çen gün ar­tı­yor. Şu an­da cid­di bir pi­lot ih­ti­ya­cı ol­ma­sı­na rağ­men uçuş okul­la­rın­dan me­zun olan genç­le­ri­miz iş­siz ka­lı­yor. Ça­lış­ma ba­kan­lı­ğı­nın bu genç­le­ri tes­pit et­me­si, iş­siz pi­lot­la­rı gör­me­si için biz­de on­la­rı İş­kur'a yön­len­di­ri­yo­ru­z” de­di.

29 ül­ke­den pi­lot var

Gür­can Man­tı, 29 ül­ke­den bi­ni aş­kın ya­ban­cı pi­lo­tun Tür­ki­ye­’de­ki ha­va­yol­la­rın­da ça­lış­tı­ğı­nı söy­le­di. Ame­ri­ka'da ve Av­ru­pa'da ge­nel ha­va­cı­lık­ta bin 500 saa­ti dol­dur­ma­yan pi­lot­la­rın ha­va yol­la­rın­da ça­lı­şa­ma­dı­ğı­nı ak­ta­ran Man­tı, "Du­rum böy­le olun­ca İs­kan­di­nav ül­ke­le­rin­de­ki genç pi­lot­lar bu bin 500 saa­ti dol­dur­mak için Tür­ki­ye'ye ge­li­yor­lar. Bu­da Tür­ki­ye'de­ki ha­va yol­la­rı şir­ket­le­ri­nin işi­ne ge­li­yor. Hem pa­ra ka­za­nı­yor­lar hem sağ san­dal­ye­yi dol­du­ru­yor­la­r” bil­gi­si­ni ver­di.

Yabancı pilot daha kârlı

Tür­ki­ye'de bir uçuş oku­lu­nu bi­ti­ren pi­lot aday­la­rı­nın ça­lı­şa­bil­me­si için TİP eği­ti­mi ve son­ra­sın­da Lİ­NE eği­ti­mi al­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Gürcan Man­tı, şun­la­rı an­la­tı­yor: "Si­vil ha­va­cı­lık Ge­nel Mü­dür­lü­ğü der­nek ola­rak gö­rüş­me­le­ri­miz so­nu­cu Lİ­NE eği­ti­mi­ni üc­ret­siz ha­le ge­tir­di. Fa­kat TİP eği­ti­mi hâ­lâ pa­ra­lı. Bu­da pi­lot aday­la­rı için bir han­di­kap. Ha­va yo­lu şir­ket­le­ri ya­ban­cı­lar­dan hem TİP hem hem ­de  Lİ­NE eği­ti­mi için pa­ra alı­yor. Ama Türk­ler’­den Lİ­NE eği­ti­mi için pa­ra al­ma­dı­ğın­dan do­la­yı bi­zim genç­le­ri uçur­mak iş­le­ri­ne gel­mi­yor. Bu yüz­den genç­le­ri­miz iş­siz
kalıyor."

Türkçe öğrenmiyorlar

Tür­ki­ye'de ça­lı­şan ya­ban­cı pi­lot­la­rın Türk­çe öğ­ren­me­si­nin zo­run­lu ol­ma­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Man­tı, "Bi­zim pi­lot­la­rı­mız Al­man­ya'ya gi­dip Al­man­ca bil­me­den uça­mı­yor. O za­man on­lar­ da bu­ra­da Türk­çe öğ­ren­sin. Çün­kü iç hat­lar­da uç­tu­ğu za­man her­kes İn­gi­liz­ce bil­mi­yor. Türk­çe on­la­ra bil­gi ver­sin. Bu­nun­la il­gi­li bir zo­run­lu­luk yo­k” de­di.

Ağır mesai mesleği bıraktırıyor

Son iki yıl için­de 15 pi­lo­tun mes­le­ği emek­li­lik vak­ti dol­ma­dan bı­rak­tı­ğı­nı be­lir­ten Der­nek Baş­ka­nı Man­tı bu du­ru­mu ha­va yo­lu şir­ket­le­ri­nin ağır me­sa­i sa­at­le­ri­ne bağ­la­dı. Man­tı, söz­le­ri­ni şu şe­kil­de sür­dür­dü: "İle­ri­de eko­no­mik gü­cü­nü sağ­la­yın­ca er­ken bı­rak­ma­lar ar­tar. Bu ka­dar ya­tı­rım ya­pı­lan bir in­san önün­de uzun bir sü­re var­ken mes­le­ği bı­rak­ma­sı pi­lot açı­ğı­na se­be­bi­yet ve­rir. Böy­le­ce ya­ban­cı pi­lot­lar da­ha da ar­tar.” (Bügün)

GÜRCAN MANTI'DAN YABANCI PİLOT AÇIKLAMASI

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (71)

bankalar ~ 4 yıl önce
Yakında özellikle ödenemeyen pilotaj kredileri nedeni ile bankalar ya çok daha ağır şartlarda(kredi için en az 2 adet taşınmaz ipoteği) ya bu konuda kredi vermemeyi düşünüyorlar.Siz etkisiz yetkililer traş yapmaya devam edin, para muslukları kapanırken PPL'li pilot bile bulamayacaksınız.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
... ~ 4 yıl önce
Bir ülke düşünün ki sorun çözmekle mükellef kurumlar, kişiler sorunları çözmek yerine sadece problemlerin varlığını ortaya koyuyorlarsa ;o ülke yerinde saymaya mahkumdur;o ülke pratikte kaputülasyona onay vermiş manda cumhuriyeti olmaya mahkumdur.Bir şeyi çok iyi beceriyoruz:Osmanlı'nın çakması olan Yeni Türkiye olarak asli kurucusu kendi vatandaşını ötekileştirerek, aşağılayarak, bilerek eğitimsiz bırakarak aynı şeyleri tarihte yapıldığı gibi yaparak farklı sonuçlar bekleniyor. Ama tarihte böyle bir vakaa yoktur ve böyle yapanlar için tarihin tanımı "APTAL"dır;aynı yıkılan son dönem Osmanlı gibi.Günümüz "İngiliz Muhipler Cemiyeti" üyelerinin bazıları Emirates de alıyor demiş.Be okumuş cahil ,adam kendi vatandaşına çalışmasa da ayda 7000usd+villa+bedava sağlık verdiğinden haberin olmadığı gibi manda cumhuriyetinde GSS'dan faydalanmak için işsizsen bile 272 tl ödeme ödeme zorunluluğundan da haberin yok.Tarih dünün vatan hainlerini yazmıştı;bugünün hainlerini de yazmaya devam ediyor...

Yanıtla

Kalan karakter 1000
YORUMA ŞAPKA ~ 4 yıl önce
Söylediklerinize aynen Katılıyorum. Ancak sesimi duyuracak kadar henüz büyümedim. Ümit ediyorum ki sizde benim gibi büyümeyenlerdensinizdir. Lakin hataları görüpte, göz göre göre Meydanları bu hainlere bırakanlarında, o menfaat düşkünlerinden bir farkının olmayacağını düşünüyorum. Herkes koltuğunun derdinde. Aman bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Böyle böyle birinin kızı, diğerinin oğlu derken milletin parası bir hiç oldu. Bana kalırsa herşeyi düzeltebilecek tek bir kişi kaldı. O da yakında açıklanır. Yaptı yaptı, yapamadı felakete gideriz. Saygılarımla hocam.
iPhone Uygulaması ~ 4 yıl önce
AIRBUS_CAPTAIN arkadasa sesleniyorum!diyorsun ki Turkiye'deki yetersiz ucus okulundan mezun olani niye alsin yabanci sanki Duzgun ucus okulundan mi mezun??o da para bastirip aliyor lisansini yahu!sadece kendi milletine kostek!!yunanli gelmis TK da ucuyor,sen basvur bakalim Olympic airways'e,kapidan sokarlarsa seni naamerdim!

Yanıtla

Kalan karakter 1000
airbus_captain ~ 4 yıl önce
şahsen pilot ihtiyacına göre şirketler istedikleri ülkeden pilot alabilirler. sonucta yurt dışında belli bir saat uçuş tecrübesi olan adam varken, türkiyede ki yetersiz uçuş okullarından mezun arkadaşları neden almak istesinler. türkiyede eğitim veren uçuş okulları yetersiz. thy mantıklısını yapıyor. üniversitelerden belli bölümlerden belli dil barajını aşmış, dlr dan ve çeşitli testlerden geçmiş arkadasları amerika almanya ingiltereye yollayarak egitiyor. zaten onca asama sonrası eğitime gönderdiği adam öğrenmeye acık adam. ya özel ucus okullarında ki arkadaslar? bunlar nerdeyse hiçbir aşamadan gecmeden ucus okuluna baslıyor parasıyla. iş lisansı alıp thy ye basvurmaya gelince cogu ya dlr da kalıyor ya da dil puanını getiremiyor. iş bu halde şirketlerin yabancı uyruklu pilot alması kimsenin zoruna gitmese gerek...

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000