27 Eylül 2016, Salı 11:46:13

DHMİ avukat alacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), kuruma 5 adet avukat alınacağını duyurdu.
  • Aradığınız özelliklerde bir çalışanınız mevcut mu acaba ??

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), kuruma 5 adet avukat alınacağını duyurdu.

Sınavla yapılacak alım için şartları ve detayları açıklayan DHMİ, avukatlardan 3'ünün Atatürk Havalimanı'nda istihdam edileceğini açıkladı.

DHMİ'den yapılan açıklamada:

Kuruluşumuz merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 21/10/2014 tarihli 29152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre boş bulunan 2 (iki)  Merkez, 3 (üç) Taşrada (İstanbul Atatürk Havalimanı) istihdam edilmek üzere 5 (beş) adet Avukat pozisyonuna 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında atama yapılmak üzere sözlü sınavla Avukat alımı yapılacaktır.

I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylarda son başvuru tarihi 07/10/2016 itibariyle aşağıdaki şartlar aranacaktır:

1)      657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

2)Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3)Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

4)KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 22 Mayıs 2016 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

şartları aranır.

II-  BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Giriş sınavı başvuruları 29/09/2016 tarihinde başlayacak, 07/10/2016 tarihi mesai bitiminde (saat 17:30)  sona erecektir.

Başvurular, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No:32 Etiler 06560 Yenimahalle Ankara) veya www.dhmi.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda III. bölümde istenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru formu ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu I. bölümde belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.dhmi.gov.tr internet adresinde ve (Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No:32 Etiler 06560 Yenimahalle Ankara) adresinde yer alan Kurum Genel Müdürlük binasında asılarak ilan dilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III- SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENECEK BELGELER

Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından veya Genel Müdürlüğün internet sayfasından temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklemelidirler:

1)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

2)Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği

3)Üç adet vesikalık fotoğraf

4)22 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan KPSS (B) grubu sonuç belgesi bilgisayar çıktısı

5)Nüfus Cüzdanı Sureti

6)Özgeçmiş

Yukarıda listelenen belgelerin son başvuru tarihine mesai bitimine kadar Kuruma teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, asılları ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlük tarafından da onaylanabilir.

IV- SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, 01.11.2016 tarih, saat: 10.00’da (Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No:32 Etiler 06560 Yenimahalle Ankara) adresinde yer alan Kurum Genel Müdürlük binası Hukuk Müşavirliğinde yapılacaktır.

KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak pozisyon sayısının beş katı kadar aday sınava çağrılır. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylarda sınava çağrılır. Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınav konuları şunlardır:

1)Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku. İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş Hukuku konularına ilişkin bilgi düzeyi,

2)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

3)Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

4)Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

5)Genel yetenek ve genel kültürü,

6)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

V- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Sözlü sınav IV. bölümde yer alan dördüncü fıkranın “1” numaralı bendi için elli puan, “2” ila “6” numaralı bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması en az yetmiş olması şarttır.

Sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanılarak başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması yapılır. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Bu sıralama sonucunda, 5(beş) asıl aday ile 2(iki) yedek aday belirlenir.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavı sonuçları, Genel Müdürlüğün internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılır.

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren on gün içinde sınav sonuçları yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç yedi iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğün www.dhmi.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır.

İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No:32 Etiler 06560 Yenimahalle Ankara

Telefon: 0312 204 20 00

DHMİ avukat alacak

Facebook Yorum

Yorumlar

gökhan ç. ~ 2 yıl önce
Aradığınız özelliklerde bir çalışanınız mevcut mu acaba ??

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000