01 Ekim 2010, Cuma 13:02:10

HAVACILIK TAZMİNATLARI YARGIYA GİDİYOR

15 Ağustos 2010 tarihinde ödenen “Havacılık Tazminatından” gelir vergisi kesilmesine ilişkin idari işlemin iptali için BTS yargı yoluna gidiyor.
  • ne yazıkki anayasa mahkemesi sadece şekil bakımından inceleyebilicek.yani usule girecek esasa giremeyecektir.buda daha raportörlerin önüne gelmeden dava sonucunu etkileyecektir. aynı ypk nın danıştay davasına dönecektir.
  • Sayın avukat arkadaslar ; bu işi başarırsanız size müteşekkir kalacagız. Davanın seyrini ve sonucunu merakla bekliyorum. Saygılar.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, havacılık tazminatından gelir vergisi kesilmesine ilişkin idari işlemin iptali ile bu işlemin hukuki dayanağını oluşturan 1.8.2010 tarih ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 56 ncı maddesinin “Bu tazminat, aylıklara ilişkin esaslar çerçevesinde gelir vergisi ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.” Şeklindeki son paragrafındaki “Bu tazminat, aylıklara ilişkin esaslar çerçevesinde” ibaresinden sonra gelen “gelir vergisi ve” ibaresinin Anayasanın 2 ve 10. maddesine aykırı olması nedeniyle itiraz etti. BTS yapılacak inceleme sonrası iptal edilmek üzere sorunun Anayasa Mahkemesine taşınmasına karar verilmesi talebiyle ilgili dava açtı.

İşte Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası BTS’nin dava dilekçesi:

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğüne bağlı koruma güvenlik görevlisi olarak çalışmakta iken görevi hizmetli (odacı) olarak değiştirilen müvekkilin yer ve görev değişimi ile ilgili idari işlem hakkında yürütmenin durdurulması ve iptali ile bu işlem nedeniyle uğradığı hak (parasal) kayıplarının işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi talebiyle açılan iş bu davada müvekkil,
Anayasanın, 53.maddesinin 2. fıkrasındaki;
“(Ek Fıkra: 4121 – 23.07.1995) 128 inci maddesinin ilk fıkrası kapsamına giren kamu görevlilerinin kanunla kendi aralarında kurmalarına cevaz verilecek olan ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile 54 üncü madde hükümlerine tabi olmayan sendikalar ve üst kuruluşları, üyeleri adına yargı mercilerine başvurabilir” şeklindeki düzenleme,

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 19/f maddesindeki, “sendika ve konfederasyonların
Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak.” şeklindeki düzenleme ile,

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 03.03.2006 Tarih, 2005/1 E., 2006/1 K., nolu “4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 19.maddesinin (f) bendi uyarınca kamu görevlileri sendikaları ve üst kuruluşlarının üyeleri hakkında tesis edilen bireysel (sübjektif) işlemlere karşı üyelerini temsilen dava açma ve bu nedenle açılan davalarda taraf olma hakkı bulunmaktadır.” şeklindeki kararı gereği, sendikasına verdiği muvafakatname ve sendikanın adıma noterden düzenlettiği vekaletname ile temsil edilecektir.


KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH:1.8.2010 tarihli ve 27659 sayılı Resmi Gazete
DAVA KONUSU KANUN MADDESİNİN YÜRÜRLÜK TARİHİ:15.8.2010


AÇIKLAMALAR:
A- Kamu personeline tazminat ve ek ödeme adıyla ödenmekte olan hiçbir ödemeden gelir vergisi kesilmemektedir. Türkiye’ de kamu personeline ödenen tazminatlar esasen vergi matrahı dışında bırakılmıştır. Kamu personeline ödenen tazminat ve ek ödemelerden sadece damga vergisi kesilmektedir. Esasında ek ödeme adıyla yapılan ödemelerde de tazminat esasları içinde ödenmektedir.
Tazminat kelimesi TDK sözlüğünde tazminat; Ar. a. (tazmi:na:tı) huk. Zarar karşılığı ödenen para, ödence: Güncel Türkçe Sözlükde, tazminat; bk. Ödence. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004 tazmînât “zarar-giderim (Schadensersatz, réparation). maddî ~ : özdeksel, nesnel zarar -giderim. ma' nevî ~ tinsel zarar -giderim, gönül alma (Genugtuung, réparation morale). Anlamlarına gelmektedir.Tazminat yada tazminat benzeri ödemeler, terminolojideki bu anlamlarına paralel olarak, kamu personeline ödenmesi gerekip de ödenmeyen bir meblağı ifade etmek maksadıyla kullanılmıştır.
B-Tazminatlar ve benzeri ek ödemeler Kamu personeli arasında yetki, sorumluluk, hiyerarşi bakımdan ücret dengesini sağlamak amacıyla yapılan ödemeler olup, ücret geliri olarak kabul edilmemiştir. Hakikaten 657 sayılı DMK’nun 152 nci maddesine bakıldığında yedi farklı başlık altında tazminat ödemesi yapıldığı görülmektedir.
Bu tazminatlar ise şunlardır:
a-özel hizmet tazminatı
b-Eğitim Öğretim Tazminatı
c-Din Hizmetleri Tazminatı
d-Emniyet Hizmetleri Tazminatı
e-Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı
f-Denetim Tazminatı
g-Adalet Hizmetleri Tazminatı

Kanun maddesinin devamında ”BU MADDENİN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE YER ALAN TAZMİNATLAR DAMGA VERGİSİ HARİÇ HERHANGİ BİR VERGİYE TABİ DEĞİLDİR.” Denilmektedir. Görüldüğü üzere bu tazminatlardan sadece damga vergisi kesilmektedir.
C-Daha önce 27.04.2005 tarihli ve ve 5335 sayılı bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun’un 27 nci maddesi ile 11.1.1990 tarihli ve 399 sayılı KHK’ye eklenen maddede:aynen
“Ek Madde 2 - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 3 üncü maddenin (b) ve (c) bentleri kapsamına giren personeline; aylık tutarı, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri çerçevesinde personel maliyetlerinin tamamı karşılanan kadro ve pozisyonlarda bulunanlar için en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının %200'ünü, kısmen karşılanan kadro ve pozisyonlarda bulunanlar için %100'ünü, diğerleri için %50'sini geçmemek üzere Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen oran, esas ve usûllere göre "Havacılık Tazminatı" ödenir. Bu şekilde yapılacak ödemeler, sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanı ile kapsama dahil personele verilecek diğer hak ve ödemelerin tespitinde dikkate alınmaz.” Denilmekte idi.
BU TAZMİNAT, AYLIKLARA İLİŞKİN ESASLAR ÇERÇEVESİNDE DAMGA VERGİSİ HARİÇ HERHANGİ BİR VERGİ VE KESİNTİYE TÂBİ TUTULMAKSIZIN ÖDENİR.”denilmekte idi. Bahsi geçen kanun maddesinin yürürlüğe girdiği 2005 yılından 1.8.2010 tarihli ve 6009 sayılı kanunla yürürlükten kaldırıldığı 15.8.2010 tarihine kadar personele ödenen tazminatlardan gelir vergisi kesilmemiştir.
D-Ancak;1.8.2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 56 ncı maddesi ile değiştirilen kanun maddesi ile gelir vergisi kesilmesi öngörülmüştür.Sözkonusu kanun maddesinde aynen;”MADDE 56- 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“EK MADDE 2- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri kapsamına giren personeline; aylık tutarı, “Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı” prensipleri çerçevesinde personel maliyetlerinin tamamı karşılanan kadro ve pozisyonlarda bulunanlar için en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının % 600’ünü, kısmen karşılanan kadrolar ve pozisyonlarda bulunanlar için aynı miktarın % 300’ünü, pilotlar için ise % 1000’ini, diğerleri için de % 150’sini geçmemek üzere Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen oran, esas ve usullere göre “Havacılık Tazminatı” ödenir. Yüksek Planlama Kurulu, yukarıda belirtilen kriterlere göre aynı tazminat tavanı grubu içerisinde yer alan bir kadro veya pozisyon unvanında çalışanlar için uygulanacak tazminat oranını, birimin bulunduğu yer, iş yoğunluğu, öğrenim durumu farklılığı, hizmet süresi, personel temininde güçlük gibi kriterleri birlikte veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle ve ödenecek tazminat tutarının % 30’unu geçmeyecek şekilde farklılaştırmaya yetkilidir. Bu şekilde yapılacak ödemeler, sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanı ile kapsama dahil personele verilecek diğer hak ve ödemelerin hesabına esas alınacak matrahın tespitinde dikkate alınmaz.
BU TAZMİNAT, AYLIKLARA İLİŞKİN ESASLAR ÇERÇEVESİNDE GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ HARİÇ HERHANGİ BİR VERGİ VE KESİNTİYE TABİ TUTULMAKSIZIN ÖDENİR.” Denilmektedir.
Kanun maddelerinden de açıkça görüleceği üzere ilk düzenlemede havacılık tazminatından gelir vergisi kesilmesi öngörülmemiş iken sonradan değiştirilen düzenlemede gelir vergisi kesilmesi öngörülmüştür.

HUKUKİ NEDENLER:

A- Karayolları Genel Müdürlüğü personeline ödenmesi öngörülen ek ödeme 13.7.2010 TARİHLİ VE 6001 SAYILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’un 39 uncu maddesiyle düzenlenmiştir.
Buna göre Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Eklenen EK MADDE 4- de” Bakanlıkta ve Karayolları Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine tabi merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan personele, Bakanlık döner sermaye gelirlerinden, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200’ünü geçmemek üzere personelin hizmet sınıfı, kadro unvanı, görevin sorumluluğu ve güçlüğü ve çalışma şartları dikkate alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça tespit edilecek miktarlarda aylık ek ödeme yapılır. YAPILACAK EK ÖDEMELERDE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN AYLIKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ UYGULANIR VE BU ÖDEMELERDEN DAMGA VERGİSİ HARİÇ HERHANGİ BİR VERGİ VEYA DİĞER KESİNTİ YAPILMAZ. Bu ödemeden yararlanan personele 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre ödeme yapılmaz.” Denilmektedir.
BURADA DİKKAT EDİLİRSE 375 SAYILI KHK’NIN EK-3 MADDESİNDEKİ EK ÖDEMENİN KARŞILIĞI OLARAK KABUL EDİLEN EK ÖDEMEDEN GELİR VERGİSİ KESİLMEMEKTEDİR.
B-MALİYE BAKANLIĞI personeline ek ödeme yapılmasını düzenleyen10.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunun Ek Madde 13 sinde ise;aynen
“4. Maliye Bakanı:(4) (9)
a) (Mülga : 5/7/1991 - KHK - 433/16md.; Yeniden düzenleme: 19/8/1991 - KHK - 449/3 md. Değişik : 20/3/1997 - KHK - 570/12 md.)
Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatında çalışan memurlar ile sözleşmeli personele (bağlı kuruluşların kadro karşılığı sözleşmeli personeli hariç)en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200'ünü geçmemek üzere ek ödeme yaptırmaya,(1) (3) (4) (5)
…………………………..
Ek ödemelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır.
(Ek hüküm : 26/12/1993 - 3946/2 md.) Görev yapılan birim ve iş hacmi,görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü,personelin sınıfı, kadro ünvanı,derecesi ve atanma biçimi gibi kriterlere göre yapılacak ek ödemelerin farklı miktarları ve ödemeye ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanı tarafından tespit edilir.
(Ek hüküm : 26/12/1993 - 3946/2 md.) YUKARIDA BELİRTİLEN ESASLAR DAHİLİNDE YAPILACAK ÖDEMELER GELİR VERGİSİNE TABİ TUTULMAZ. (Ek cümle: 20/6/2001-4684/15 md.) Bu ödemeler bütçeden karşılanır. Bağlı kuruluşlar personeline yapılacak ek ödemelerin belirlenmesinde, bunlara ödenmekte olan ikramiye, fazla mesai ücreti gibi farklı ödemeler ile diğer imkanlar dikkate alınır ve bağlı kuruluş bütçelerinden ödenir.
(Ek paragraf:(7)17/9/2004-5234/5 md.) Bu madde kapsamında bulunan personele yapılan ikramiye, teşvik primi, teşvik ödemesi, döner sermaye katkı payı ödemeleri, döner sermaye gelirlerinden yapılan ek ödemeler ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca ödenen tutarlar ile Maliye Bakanlığınca belirlenecek benzeri ödemelerin net tutarları, bu madde kapsamında yapılan ek ödemenin aylık net tutarından mahsup edilir. Mahsuba ilişkin esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeme ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.
C-Diğer yandan,
21.02.2006 tarihli ve 5473 sayılı Kanunun 1.maddesi ile 30.06.1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nın Ek-3 maddesi olarak eklenen maddenin 1.fıkrasında en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200 ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabilir. Ek ödemenin oranı ile esas ve usulleri; görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, rütbesi, kadro veya görev unvanı, derecesi, atanma usulü ile emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personele mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarları gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil alınmakta olunan toplam ödeme tutarları esas alınarak, emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personel için farklı oranlar belirlenebilir veya hiçbir belirleme yapılmayabilir. “ denilmekte aynı maddenin 4.paragrafında ise “EK ÖDEMENİN HAK KAZANILMASINDA VE ÖDENMESİNDE AYLIKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER UYGULANIR VE BU EK ÖDEME DAMGA VERGİSİ HARİÇ HERHANGİ BİR VERGİ VE KESİNTİYE TABİ TUTULMAZ. Bu madde uyarınca yapılacak ek ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.” Denilmektedir.
Ek ödemeyi düzenleyen 375 sayılı KHK’nın ek-3 maddesinin birinci fıkrasında Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelde gösterilen kadroların hariç olduğu,2010/1 nolu (Tebliğ)Yüksek planlama kurulu kararının ek ödemeyi düzenleyen 5.maddesinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde çalışan sözleşmeli personelin hariç olduğu hüküm altına alınmıştır. EK ÖDEMELERDEN GELİR VERGİSİ KESİLMEZ İKEN, BU EK ÖDEMENİN KARŞILIĞI OLARAK KABUL EDİLEN HAVACILIK TAZMİNATINDAN GELİR VERGİSİ KESİLMEKTEDİR.
D-T.C.1982 Anayasasının “Kanun Önünde Eşitlik” başlıklı 10.maddesi “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda olduğunu “ Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü” başlıklı 11 nci maddesinde “MADDE 11. – Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.
Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.” Hükmüne amir olduğunu düzenlemektedir.
Devlet hava meydanları işletmesi genel Müdürlüğünde çalışan personele ödenen havacılık tazminatından vergi kesilmesini düzenleyen kanun maddesi açıkça T.C. Anayasasına aykırıdır.
E- 193 sayılı gelir vergisi kanunun VERGİNİN mevzuunu düzenleyen Birinci bölüm gelirin unsurları başlıklı 2.maddesinde gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır denilerek vergilendirilmesi gereken unsurlar sayılmış, 3 üncü fıkrasında ise “ÜCRETLER” belirtilmiştir. Tazminat ve ek ödemeler ücretin bir parçası olmadığı gibi başka görevlere atamalarda kazanılmış hak kapsamında da değerlendirilmemektedir. Şayet Tazminat ve ek ödemeler ücretin bir parçası olarak kabul edilseydi, diğer kamu görevlilerine ödenen tazminat ve ek ödemelerden de vergi kesilmesi gerekirdi.
F-193 sayılı Gelir Vergisi kanunun 103.ncü maddesinde (Değişik madde: 23/07/2010-6009 S.K/3.md.) gelir vergisi tarifeleri düzenlenmiştir. Buna göre; tarifeler;
Gelir vergisine tabi gelirler;
8.800 TL'ye kadar % 15
22.000 TL'nin 8.800 TL'si için 1.320 TL, fazlası % 20
50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL
(ücret gelirlerinde 76.200 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL), fazlası % 27
50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.520 TL
(ücret gelirlerinde 76.200 TL'den fazlasının 76.200 TL'si için 18.594 TL), fazlası % 35
Oranında vergilendirilir.” Olarak belirlenmiştir.
Devlet hava meydanları işletmesi genel müdürlüğünde çalışan personele ödenen Havacılık tazminatından vergi kesilmesi, personelin tazminat dışında kalan vergiye tabi gelirlerinin de erkenden üst dilim vergi tarifesine girmesine neden olmaktadır.Dolayısıyla DHMİ personeli vergiye tabi olmamsı gereken tazminattan dolayı,üst tarifelerden vergi ödeyerek mali açıdan mağdur edilmektedir.
Yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere,Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde 399 sayılı KHK’nın I ve II sayılı cetveline tabi personeline ödenen havacılık tazminatından gelir vergisi kesilmesi alenen hukuka aykırıdır.
Davalı idarenin Tüm kamu personeli arasından DHMİ genel Müdürlüğü personelinin aleyhine karşı havacılık tazminatından vergi kesilmesi için yasal düzenleme yapması konu. Maksat, şekil ve sebep bakımından anayasaya ve hukuka aykırıdır.
1 -Havacılık tazminatının ilk yasal düzenlemesinde gelir vergisi kesilmesi öngörülmemiştir
2 -Maliye bakanlığı ek ödemesinden gelir vergisi kesilmemektedir
3-657 sayılı DMK’nun 152 nci maddesinde düzenlenen 7 farklı tazminattan vergi kesilmemektedir
4-Makam tazminatlarından vergi kesilmemektedir.
5 -375 Sayılı KHK ile ödenen ek tazminatlardan vergi kesilmemektedir(Havacılık tazminatına karşılık gösterilmektedir)
6-Karayolları Genel Müdürlüğü personeline ödenen ek ödemelerden vergi kesilmemektedir.
Yalnızca DHMİ Genel Müdürlüğü personeline ödenen Havacılık tazminatından yasal değişiklik yapılarak vergi kesilmesi öngörülmüştür.
HUKUKİ DELİLLER:T.C.Anayasası, 399 sayılı KHK,375 Sayılı KHK, 6001 Sayılı Kanun, 657 sayılı DMK’nu, 6009 sayılı kanun, 213 sayılı Vergi Usul kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, her türlü hukuki delail.
SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ve izah ettiğimiz hususlar ve yargılama sırasında re’sen takdir edeceğiniz nedenlerle, davalı idarenin haksız, hukuka ve kamu yararına aykırı olarak düzenlediği 1.8.2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 56 ncı maddesiyle 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı KHK’nin EK-2 maddesinde değişiklik yapılarak HAVACILIK TAZMİNATINDAN VERGİ KESİLMESİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesine neden olduğundan, Ayrıca Anayasanın eşitlik prensibine aykırı olduğundan öncelikle yürütmesinin durdurulmasına, daha sonra vergi kesilmesi işleminin iptaline, Yargılamanın duruşmalı yapılmasına, ücreti vekaletin ve mahkeme masraflarının davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygıyla diler ve isteriz.


©AirportHaber Özel


 

HAVACILIK TAZMİNATLARI YARGIYA GİDİYOR

Facebook Yorum

Yorumlar

Misafir ~ 8 yıl önce
ne yazıkki anayasa mahkemesi sadece şekil bakımından inceleyebilicek.yani usule girecek esasa giremeyecektir.buda daha raportörlerin önüne gelmeden dava sonucunu etkileyecektir. aynı ypk nın danıştay davasına dönecektir.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 8 yıl önce
Sayın avukat arkadaslar ; bu işi başarırsanız size müteşekkir kalacagız. Davanın seyrini ve sonucunu merakla bekliyorum. Saygılar.

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000