07 Ocak 2013, Pazartesi 10:19:00

THY'YE ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Türk Ha­va Yol­la­rı, mil­let­ve­kil­le­ri­ne ye­ni yıl do­la­yı­sıy­la he­di­ye pa­ket­le­ri yol­la­dı. An­cak he­di­ye pa­ket­le­ri sa­de­ce ik­ti­dar par­ti­si mil­let­ve­kil­le­ri­ne git­ti. Bu id­di­a, MHP Kü­tah­ya Mil­let­ve­ki­li Alim Işı­k’­a ait…
  • yormayın kendinizi vekilim.mağlesef türkiyenin kaderi bu.thy yi rizeliler bastı biraz daha derin baktığınızda.yandaş partidaş yukardan talimatlı derken her iktidar partisinin yaptığı bir türkiye klasiği oldu.anlayacağınız zaten şeffaf dürüst bir yönetici istesenizde bırakmazlar orda.ya taraf olacaksın yada paraf yiyeceksin.istanbuldaki tüm işsiz rizeli gençleri TGS THY TEKNİK VE SATIŞLARDA yerleştirdiler.böyle yapmasa baştaki gidecek.baştakine sorsan İSTİHDAM yaptım hayır işledim diyecek.onun için bu bir TÜRKİYE GERÇEĞİ...
  • saçmalama vekil. genel müdürü anladık da çalışanlar mı yollamış o hediyeleri sanki...
  • Millet vakillerine hediye uygulaması derhal yasaklanmalıdır , hiç etik değildir zira ; 1- Meclis yasama organıdır herkese eşit mesafede olmalı hiç kimseden ve kuruluştan hediye almamalıdır.2- Milllet vekillerine zaten yüksek maaş ve sosyal haklar tanınmaktaır bir validen daha fazla maaş almaktadırlar böyle hediye paketlerine tamah edip birbirlerine düşmeleri meclise yakışmaz . 3- Hediye gönderen kurum( thy) her ne kadar şirket görüntüsü taşısada aslında kamu kuruluşudur halkın vergileriyle zararları kapatılamktadır , yöneticilerin thy nin parasıyla millet vekillerine hediye alıp göndermesi kurumun parasını harvurup harman savurmasıdır , israftır, sorumsuzlıktur. vekilleri çok seviyorlarsa maaşlarını harcasınlar .
  • Milletvekilini iyi tanirim.dogru durust bir insandir.soylediklerinde de hakli hepimiz goruyoruz.hemen altinda cakallik arayan sizi cakallar!ha smdi tandgm icin benmde tuzum kuru die bana da cakallik yapacaklara soyliym bende haksiz yere atilan km lerdenim.susun smdi.

Bu iddiayı ortaya atan MHP’li Alim Işık, “Haram zıkkım olsun Hükümetin toplumda yarattığı ayrımcılığın, bir devlet kuruluşu tarafından Meclis çatısı altına sokulmasını kınıyorum” dedi…

Ga­ze­te­port in­ter­net si­te­si­nin ha­be­ri­ne gö­re; Işık, tep­ki­si­ni “Ha­ram, zık­kım ol­su­n” söz­le­riy­le di­le ge­tir­di. Işık, “İk­ti­da­ra gi­den bu he­di­ye­le­rin ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum. Bu ay­rı­mı ya­pan Türk Ha­va Yol­la­rı Ge­nel Mü­dü­rü baş­ta ol­mak üze­re, tüm ça­lı­şan-la­rı şid­det­le kı­nı­yo­ru­m” de­di.

MHP’­li ve­kil, söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti: “THY yö­ne­ti­ci­le­ri, bu he­di­ye­le­rin mas­ra­fı­nı ken­di cep­le­rin­den mi yap­tı? Ne ka­dar pa­ra har­can­dı? Har­ca­nan pa­ra ku­rum büt­çe­sin­den çık­tıy­sa, ha­ram zık­kım ol­sun di­yo­rum ve ken­di­le­ri­ni der­hal is­ti­fa­ya da­vet edi­yo­rum. Top­lu­mun her ke­si­mi­ne hü­kü­me­tin sok­tu­ğu ay­rım­cı­lı­ğın, bir dev­let ku­ru­lu­şun­ca, Mec­lis ça­tı­sı al­tı­na so­kul­ma­sı ne­de­niy­le de, te­es­süf edi­yo­rum.”

THY'YE ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (20)

TÜRKİYE gercegi ~ 5 yıl önce
yormayın kendinizi vekilim.mağlesef türkiyenin kaderi bu.thy yi rizeliler bastı biraz daha derin baktığınızda.yandaş partidaş yukardan talimatlı derken her iktidar partisinin yaptığı bir türkiye klasiği oldu.anlayacağınız zaten şeffaf dürüst bir yönetici istesenizde bırakmazlar orda.ya taraf olacaksın yada paraf yiyeceksin.istanbuldaki tüm işsiz rizeli gençleri TGS THY TEKNİK VE SATIŞLARDA yerleştirdiler.böyle yapmasa baştaki gidecek.baştakine sorsan İSTİHDAM yaptım hayır işledim diyecek.onun için bu bir TÜRKİYE GERÇEĞİ...

Yanıtla

Kalan karakter 1000
yasas ~ 5 yıl önce
saçmalama vekil. genel müdürü anladık da çalışanlar mı yollamış o hediyeleri sanki...

Yanıtla

Kalan karakter 1000
emin ~ 5 yıl önce
Millet vakillerine hediye uygulaması derhal yasaklanmalıdır , hiç etik değildir zira ; 1- Meclis yasama organıdır herkese eşit mesafede olmalı hiç kimseden ve kuruluştan hediye almamalıdır.2- Milllet vekillerine zaten yüksek maaş ve sosyal haklar tanınmaktaır bir validen daha fazla maaş almaktadırlar böyle hediye paketlerine tamah edip birbirlerine düşmeleri meclise yakışmaz . 3- Hediye gönderen kurum( thy) her ne kadar şirket görüntüsü taşısada aslında kamu kuruluşudur halkın vergileriyle zararları kapatılamktadır , yöneticilerin thy nin parasıyla millet vekillerine hediye alıp göndermesi kurumun parasını harvurup harman savurmasıdır , israftır, sorumsuzlıktur. vekilleri çok seviyorlarsa maaşlarını harcasınlar .

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Km ~ 5 yıl önce
Milletvekilini iyi tanirim.dogru durust bir insandir.soylediklerinde de hakli hepimiz goruyoruz.hemen altinda cakallik arayan sizi cakallar!ha smdi tandgm icin benmde tuzum kuru die bana da cakallik yapacaklara soyliym bende haksiz yere atilan km lerdenim.susun smdi.

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000