13 Haziran 2011, Pazartesi 10:25:30

HEAŞ'TAN İHALE HAMLESİ...

HEAŞ yeni bir ihale açıyor...
  • Duyuru heaş Meydan otoritesi güvercin alım ihalesine çıkıyor. heaşpatronu heaş mailleri dışarıya haberleşmeye kapatılsın emri verdi . Bundan sonra haberleşme heaş da güvercinler ile sağlanacak. Güvercin tedarikçileri için, Heaş Güvercin alım ihalesi tarihi Heaş web sayfasından ve gazeter aracığıyla duyurulacaktır
HEAŞ'ın internet sitesine göre personel sağlık sigortası hizmet alımı ile ilgili ihale düzenlenecek. Personel Sağlık Sigortas hizmet alımının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edileceği ifade edilirken, ayrıntılar şu şekilde verildi.

İhale Kayıt Numarası: 2011/75631
 
1- İdarenin
a) Adresi :  Sabiha Gökçen Havaalanı 34912 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası: 2165855000 - 2165855114
c) Elektronik Posta Adresi: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Bu madde boş bırakılmıştır.
c) Süresi:İşe başlama tarihinden itibaren 12(ONİKİ) aydır
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : HEAŞ Genel Müdürlük Toplantı Salonu
 
b) Tarihi ve saati: 14.06.2011 - 10:30
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Özel ya da kamu sektöründe her türlü hayat, emeklilik, ferdi kaza sigortası hizmeti işleri
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı HEAŞ, Sabiha Gökçen Havaalanı, Kurtköy-Pendik /İSTANBUL / Teknik Blok Satınalma Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HEAŞ Sabiha Gökçen Havaalanı Kurtköy-Pendik /İSTANBUL / Teknik Blok Satınalma Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

HEAŞ'TAN İHALE HAMLESİ...

Yorumlar

Misafir ~ 12 yıl önce
Duyuru heaş Meydan otoritesi güvercin alım ihalesine çıkıyor. heaşpatronu heaş mailleri dışarıya haberleşmeye kapatılsın emri verdi . Bundan sonra haberleşme heaş da güvercinler ile sağlanacak. Güvercin tedarikçileri için, Heaş Güvercin alım ihalesi tarihi Heaş web sayfasından ve gazeter aracığıyla duyurulacaktır

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000