05 Şubat 2013, Salı 11:32:18

HAVA KUVVETLERİ'NDE DEPREM SÜRÜYOR!

F-16’lara veda eden pilot sayısı 110’a çıktı. İstifa için son gün 28 Şubat… Komutanlar istifaları ‘Bu vatan görevi’ diye durdurmaya çalışıyor.
  • Buyuk Turk milletinin evlatlari , herhangi bir seferberlik durumunda yada acil bir durumlarda Ulkenin ihtiyaci oldugu zaman ozel sirketlerde calisan isi bilir kisiler ben inaniyorum ki seve seve devletine destek vereceklerdir ..
  • bu vatanı bunlar korumasın zaten para peşinde olan 80 adam onlar olmaz olsun ciddi bir olay olsa yine satacaklardı demekki adamlar bitmedi gitti ne ordu devletiymişiz be bedava eğitim al maaşını al uç gerekirse vatan millet sakarya ol sa git bakalım özele ben istemem zaten bu kişileri f 16 ları kullanmasını vatanı korumasını yazıklar olsun birde şehitleri örnek göstermişler sizler o evlatların yzerresi olamazsınız cidden kınıyorum.. eleştirenlerede hemen kabadayılık yapmışlar kanlarına işlemiş bunların yazık yazık .. eğer yazılarımda allataki gibi hakaret varsa yayınlama admin
  • yahu hiç güleceğim yoktu. karşınızdaki insanları salak yerine koymaya utanmıyor musunuz? çocuk mu sanıyorsunuz karşınızdakileri? neymiş? ergenekon'a tepki olarak istifa etmişler... yalanınızı sevsinler. ne kadar da vatanseversiniz siz öyle? ergenekon'a kızdık, o yüzden korumamız gereken vatanı bir kenara atıp özel havayollarında çalışacağız. hı hı... bu ordunun doktoru var, piyadesi var, tankçısı var, denizcisi var. bordo berelisi var, sat komandosu var. uzman çavuşu var, astsubayı var, subayı var. neden bütün bu gruplar dururken, sadece ve sadece hava kuvvetlerinin sadece subayları ve gelin görün ki, sadece o subaylardan 10 yıllık mecburi hizmetini dolduran jet&nakliye pilotları işi bırakıyor? o zaman, çukurca'da, beytüşşebap'ta, bagok'ta sırtı yatak görmeyenler de bıraksın işi. a pardon onların girebileceği bir airline yok ki. yazıklar olsun...
  • 10 yıllık mecburi hizmeti tamamladım ve istifa ettim. Şu anda THY'deyim. Vatanı kurtaracak arkadaşların önünü açmış oldum. Buyrun...
  • ben babamın parasıyla okudumda sen kimin parasıyla okudun be artis benim paramla benim babamın verdigi vergilerle okudun ahmak sanki kendi paranla okudunda boyle konusuyosun UNUTMA ASLAN BENİM PARAMLA PİLOT OLDUN BENDEN USTUN GORME KENDİNİ....!
  • kardeşim bir yanda haksız hukuksuz hapis korkusu... öteki yanda para... hem havuç hem sopa yani... kalana sopa var... gidene havuç... ben bir şey yapmadım bana bir şey olmaz da diyemezsin... adın bir listeye yazılır hoop içeridesin! kimsenin gidene kızmaya hakkı yok...
  • Eger bu haber dogru ise vede istifa kararlari Balyoz davasi ile ilgili ise bu pilotlarin pilot lisanslarini iptal edip bunlari sivil havacilikta ucak ucmaya müsaade etmeyeceksin. Size ne LAN Balyozdan ondan bundan. Siz vatani görevinizi yapin. Baska islere bulasmayin. Eger düsünce böyle ise bunlar vatan hainleridirler. Hepsinin cani cehenneme. Ama hepsininde bu isle ilgili oldugunu düsünmek istemiyorum.
  • Hatırlayın... Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, göreve geldiği zaman airporthaber.com'a yaptığı açıklamada, "Asker pilot" döneminin bittiğini belirterek, "Asker kökenli havayolu pilotlarının da yakın zamanda THY uçaklarında görevlendirilmeyeceğini" açıklamıştı. Topçu, “2013 yılından itibaren Türk Hava Yolları olarak özel sektörden veya askeriyeden pilot almayacağız” diyerek hedeflerini açıkça ilan etmişti. Şimdi neden bu askeri kokenlılerı alsın???
  • Bu soruşturmalar ve davalardan etkilenen sadece hkk pilotlarımı ? neden diğer sınıflardan istifa eden yokta sadece bunlardan bu kadar toplu istifa eden var. geçin bunları allahaşkına. minareyi çalan kılıfını hazırlamış. hazır ellerinde bahane varken bunu kendi menfaatlerinde kullanıyorlar besbelli.bu güzel bahaneyle havayollarına geçerek kendi hayatlarını kurtarmak. memleketi parayla satmaktan başka bişey değil bunların yaptıkları.düpedüz vatana ihanet !!!!!!!!
  • genel olarak havayolları sivil havacılık mezunu pilotları tercih ettiğini ve kadrolarındakı askeri pılotlarla yollarını ayırdığını herkez biliyor..yani sonuç olarak thy ye girmeleri mumkun değil..ayrıca pegasus 80 tanesini işe almış deniliyor pegasusun kadrolarında bu kadar eksik yokki neden bu 80 kişiyi alsın???alsada 80 pilota ihtıyac duyucak kadar uçağı yok. bilg,,,

Bal­yoz ola­rak bi­li­nen da­va­da ha­pis ce­za­sı ve­ri­len ara­la­rın­da Or­ge­ne­ral Bil­gin Ba­lan­lı­’nın da bu­lun­du­ğu 17 ko­mu­tan, Türk Ha­va Kuv­vet­le­ri­’n­den ay­rıl­ma­ya ka­rar ve­ren pi­lot­lar için “Bu gi­diş­le, uça­ğı­mı­zı kul­la­na­cak pi­lot kal­ma­ya­ca­k” uya­rı­sın­da bu­lun­du­lar.

Türk Ha­va Kuv­vet­le­ri­’n­de zo­run­lu hiz­met sü­re­si olan 10 yı­lı­nı dol­du­ran pi­lot­la­rın, ge­rek so­ruş­tur­ma­lar, da­va­lar ge­rek­se eko­nomik ne­den­ler­le ay­rıl­mak için is­ti­fa di­lek­çe­si ver­dik­le­ri­ni ortaya çıkmıştı. İs­ti­fa di­lek­çe­si için baş­vu­ru­lar 28 Şu­ba­t’­a ka­dar de­vam ediyor. Ge­çen haf­ta 80 olan is­ti­fa sa­yı­sı­nın, 110’a yük­sel­di­ği, ko­mu­tan­la­rın is­ti­fa­la­rı dur­dur­mak için yo­ğun bir ça­ba içine gir­dik­le­ri bil­di­ril­di.

'Alarm zil­le­ri ça­lı­yo­r’

Ken­di­le­ri de pi­lot olan tu­tuk­lu ko­mu­tan­lar­dan Or­ge­ne­ral Bil­gin Ba­lan­lı ile 17 ko­mu­tan as­ke­ri ba­zı bi­rim­le­re gön­der­di­ği mek­tup­ta pi­lot­la­rın is­ti­fa­sı­nın “a­larm zil­le­ri­nin çal­ma­sı­” ola­rak ni­te­le­di­ler.

‘Teh­li­ke­nin ha­ber­ci­si’

Ko­mu­tan­la­rın bir­lik­te ka­le­me alıp, ad­la­rı­nı, rüt­be­le­ri­ni ya­zıp im­za­la­dık­la­rı ve yak­la­şan teh­li­ke­ye dik­kat çek­tik­le­ri mek­tup­ta şu uya­rı­lar­da bu­lun­du­lar: “Ya­şa­nan olum­suz­luk­lar, gö­re­vi­nin ba­şın­da olan­la­rın sa­de­ce mo­ral de­ğer­le­ri­ne dar­be vur­ma­mış, on­lar üze­rin­de en­di­şe, ür­kek­lik, gü­ven­siz­lik duy­gu­la­rı ya­rat­mış, so­rum­lu­luk­tan kaç­ma ve du­ru­mu ida­re et­me dav­ra­nı­şı­na yö­nelt­miş­tir. Özel­lik­le pi­lot­la­rı sü­rat­le sis­tem dı­şı­na çık­ma ara­yı­şı­na it­miş­tir. Mo­ral de­ğer­lerine vu­ru­lan dar­be, yıl­lar­dır Ha­va Kuv­vet­le­ri­’n­de so­run olan ye­tiş­miş pi­lot kay­bı­nın da­ha da ar­ta­rak de­vam et­me­si so­nu­cu­nu do­ğur­muş­tur. Bu yı­lın Ocak-Şu­bat dö­ne­min­de Ha­va Kuv­vet­le­ri­’n­den is­ti­fa ve emek­li­lik yo­luy­la ay­rıl­mak için mü­ra­ca­at eden pi­lot sa­yı­sı yaklaşan teh­li­ke­nin ha­ber­ci­si­dir.

‘Yüz­de 15’i bu­lur…’

Ay­rıl­mak isteyenlerin ge­ne­le ora­nı­nın yüz­de 15’le­re ula­şa­ca­ğı an­la­şıl­mak­ta­dır ki bu ra­kam alarm zil­le­ri­nin çal­ma­sı için ye­ter­li­dir. Pi­lot mik­ta­rın­da olu­şa­bi­le­cek za­fi­yet, ha­re­kat es­na­sın­da bir mik­tar uça­ğın kul­la­nı­la­ma­ya­ca­ğı an­la­mı­na gel­mek­te­dir. De­vam eden da­va­lar­la tas­fi­ye edi­len yö­ne­ti­ci ve li­der se­vi­ye­sin­de­ki üst dü­zey pi­lot kay­bı da göz önü­ne alı­na­cak olur­sa so­nuç bir fe­la­ke­te dö­nü­şe­bi­le­cek­tir.”

“Ha­va Kuv­vet­le­ri­’ nin ye­tiş­miş in­san gü­cü­nün he­ba edil­di­ği­ni­” be­lir­ten ko­mu­tan­lar, ‘Kar­ta­lın ba­şı ko­pa­rıl­mış, ade­ta baş­sız bı­ra­kıl­mış­tır. Kar­ta­la baş ol­ma- ­ya aday 1 Or­ge­ne­ral ve 4 Kor­ge­ne­ral, 7 Tüm­ge­ne­ral, 4 Tuğ­ge­ne­ral ol­mak üze­re al­tı ge­ne­ral saf dı­şı bı­ra­kıl­mış­tı­r’ ha­tır­lat­ma­sın­da bu­lun­du. (Sözcü)

HAVA KUVVETLERİ'NDE DEPREM SÜRÜYOR!

Yorumlar Tüm Yorumlar (126)

once vatan ~ 10 yıl önce
Buyuk Turk milletinin evlatlari , herhangi bir seferberlik durumunda yada acil bir durumlarda Ulkenin ihtiyaci oldugu zaman ozel sirketlerde calisan isi bilir kisiler ben inaniyorum ki seve seve devletine destek vereceklerdir ..

Yanıtla

Kalan karakter 1000
korumayınbizi ~ 11 yıl önce
bu vatanı bunlar korumasın zaten para peşinde olan 80 adam onlar olmaz olsun ciddi bir olay olsa yine satacaklardı demekki adamlar bitmedi gitti ne ordu devletiymişiz be bedava eğitim al maaşını al uç gerekirse vatan millet sakarya ol sa git bakalım özele ben istemem zaten bu kişileri f 16 ları kullanmasını vatanı korumasını yazıklar olsun birde şehitleri örnek göstermişler sizler o evlatların yzerresi olamazsınız cidden kınıyorum.. eleştirenlerede hemen kabadayılık yapmışlar kanlarına işlemiş bunların yazık yazık .. eğer yazılarımda allataki gibi hakaret varsa yayınlama admin

Yanıtla

Kalan karakter 1000
hahaha ~ 11 yıl önce
yahu hiç güleceğim yoktu. karşınızdaki insanları salak yerine koymaya utanmıyor musunuz? çocuk mu sanıyorsunuz karşınızdakileri? neymiş? ergenekon'a tepki olarak istifa etmişler... yalanınızı sevsinler. ne kadar da vatanseversiniz siz öyle? ergenekon'a kızdık, o yüzden korumamız gereken vatanı bir kenara atıp özel havayollarında çalışacağız. hı hı... bu ordunun doktoru var, piyadesi var, tankçısı var, denizcisi var. bordo berelisi var, sat komandosu var. uzman çavuşu var, astsubayı var, subayı var. neden bütün bu gruplar dururken, sadece ve sadece hava kuvvetlerinin sadece subayları ve gelin görün ki, sadece o subaylardan 10 yıllık mecburi hizmetini dolduran jet&nakliye pilotları işi bırakıyor? o zaman, çukurca'da, beytüşşebap'ta, bagok'ta sırtı yatak görmeyenler de bıraksın işi. a pardon onların girebileceği bir airline yok ki. yazıklar olsun...

Yanıtla

Kalan karakter 1000
İyi oldu ~ 11 yıl önce
10 yıllık mecburi hizmeti tamamladım ve istifa ettim. Şu anda THY'deyim. Vatanı kurtaracak arkadaşların önünü açmış oldum. Buyrun...

Yanıtla

Kalan karakter 1000
baba parası ~ 11 yıl önce
ben babamın parasıyla okudumda sen kimin parasıyla okudun be artis benim paramla benim babamın verdigi vergilerle okudun ahmak sanki kendi paranla okudunda boyle konusuyosun UNUTMA ASLAN BENİM PARAMLA PİLOT OLDUN BENDEN USTUN GORME KENDİNİ....!

Yanıtla

Kalan karakter 1000
güzel... ~ 11 yıl önce
Güzel yorum olmuş da, bu söylediklerinizin aynısını başbakan, hükümet ve milletvekilleri için de söyleyebiliyor musunuz acaba? hani var ya gemicikler, takla atmalar, kıyak emeklilikler, geçilen yolları kapatmalar falan filan????
savcı ~ 11 yıl önce
editör bu yorumu nasıl yayınlıyorsunuz adam hakaret ediyor resmen.
hapis ve para ~ 11 yıl önce
kardeşim bir yanda haksız hukuksuz hapis korkusu... öteki yanda para... hem havuç hem sopa yani... kalana sopa var... gidene havuç... ben bir şey yapmadım bana bir şey olmaz da diyemezsin... adın bir listeye yazılır hoop içeridesin! kimsenin gidene kızmaya hakkı yok...

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Göktürkler ~ 11 yıl önce
Eger bu haber dogru ise vede istifa kararlari Balyoz davasi ile ilgili ise bu pilotlarin pilot lisanslarini iptal edip bunlari sivil havacilikta ucak ucmaya müsaade etmeyeceksin. Size ne LAN Balyozdan ondan bundan. Siz vatani görevinizi yapin. Baska islere bulasmayin. Eger düsünce böyle ise bunlar vatan hainleridirler. Hepsinin cani cehenneme. Ama hepsininde bu isle ilgili oldugunu düsünmek istemiyorum.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
liste ~ 11 yıl önce
senin adını da elektronik bir listeye yazsınlar... mahkeme de sana 16 yıl hapis cezası versin... sen de anlarsın sana ne balyozdan demeyi..
sarhoş ~ 11 yıl önce
gece yarısı aklın başında değilken yazı yazma burada arkadaş, yorum değil seninki!
HATIRLAYIN! ~ 11 yıl önce
Hatırlayın... Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, göreve geldiği zaman airporthaber.com'a yaptığı açıklamada, "Asker pilot" döneminin bittiğini belirterek, "Asker kökenli havayolu pilotlarının da yakın zamanda THY uçaklarında görevlendirilmeyeceğini" açıklamıştı. Topçu, “2013 yılından itibaren Türk Hava Yolları olarak özel sektörden veya askeriyeden pilot almayacağız” diyerek hedeflerini açıkça ilan etmişti. Şimdi neden bu askeri kokenlılerı alsın???

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Diğerleri alır ~ 11 yıl önce
Canım kardeşim sektör sadece thy den ibaret değikli
baban... ~ 11 yıl önce
senin babanın uçağı olsa kimi alır işe? 200 saatlik pırpır uçuşu olan çirozu mu yoksa Hv. Kv. nden gelen tecrüpeli jetçiyi mi? Kim işini iyi yapıyorsa işi o kapar abicim, merak etme, bu devran böyle gider...Ha bu arada senin işin Hamdi Topçu'nun söylediklerine kalmışsa yanmışsın sen zaten...
vatana ihanet ~ 11 yıl önce
Bu soruşturmalar ve davalardan etkilenen sadece hkk pilotlarımı ? neden diğer sınıflardan istifa eden yokta sadece bunlardan bu kadar toplu istifa eden var. geçin bunları allahaşkına. minareyi çalan kılıfını hazırlamış. hazır ellerinde bahane varken bunu kendi menfaatlerinde kullanıyorlar besbelli.bu güzel bahaneyle havayollarına geçerek kendi hayatlarını kurtarmak. memleketi parayla satmaktan başka bişey değil bunların yaptıkları.düpedüz vatana ihanet !!!!!!!!

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Ağzına sağlık ~ 11 yıl önce
Aynen öyle işte...
inandırıcı değil ~ 11 yıl önce
genel olarak havayolları sivil havacılık mezunu pilotları tercih ettiğini ve kadrolarındakı askeri pılotlarla yollarını ayırdığını herkez biliyor..yani sonuç olarak thy ye girmeleri mumkun değil..ayrıca pegasus 80 tanesini işe almış deniliyor pegasusun kadrolarında bu kadar eksik yokki neden bu 80 kişiyi alsın???alsada 80 pilota ihtıyac duyucak kadar uçağı yok. bilg,,,

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000