12 Kasım 2013, Salı 09:21:28

GÖRGÜLÜ KARDEŞLERE BÜYÜK ŞOK !

Talha ve İsa Görgülü, 43 milyon euroyu usulsüz yolla hesaplarına aktarmakla suçlandı. Alman savcılığı, iki kardeşi bulmak için Türkiye ve Rusya’da iz sürüyor...
  • Bu yorum eleştiri sınırlarını aştığı için sansürlenmiştir.

Talha ve İsa Görgülü, 43 milyon euroyu usulsüz yolla hesaplarına aktarmakla suçlandı. Alman savcılığı, iki kardeşi bulmak için Türkiye ve Rusya’da iz sürüyor.

Al­man mahkemesi, if­las eden ha­va­yo­lu şir­ke­ti SKY Air­li­nes ile se­ya­hat şir­ke­ti GTI Tra­ve­l’­in sa­hi­bi olan Ka­yı Gru­p’­un Baş­ka­nı Tal­ha Gör­gü­lü ve kar­de­şi İsa Gör­gü­lü hak­kın­da tu­tuk­la­ma ka­ra­rı çı­kar­dı.

Tu­tuk­la­ma ka­ra­rı, Gör­gö­lü kar­deş­le­rin, se­ya­hat fir­ma­la­rı GTI’­nın if­la­sı­nı ver­me­den kı­sa sü­re ön­ce, şir­ke­te ait 43 mil­yon eu­ro­yu (117 mil­yon li­ra­yı) Al­man­ya­’dan Tür­ki­ye­’de­ki ki­şi­sel he­sap­la­rı­na ak­tar­dık­la­rı ge­rek­çe­siy­le alın­dı.

Sav­cı­lık kay­nak­la­rı, bu iş­lem­den son­ra Al­man­ya­’dan ay­rı­lan iki kar­de­şin, Tür­ki­ye ya da Rus­ya­’da ola­bi­le­ce­ği­ni bil­dir­di. Tal­ha ve İsa Gör­gü­lü­’nün, pa­ra ha­va­le­le­le­ri­nin ar­dın­dan Tür­ki­ye­’de, 2013 yılında 4 ye­ni şir­ket kur­du­ğu da be­lir­len­di.

35 milyon lira borç

26 Tem­muz 2000’de 41 mil­yon li­ra ser­ma­ye ile Sky Ha­va Ta­şı­ma­cı­lık ku­rul­du. 71 mil­yon lira ser­ma­ye­li Ka­yı-Tur Tu­rizm ve Sa­na­yi Ti­ca­ret A.Ş.’nin İTO­’ya ka­yıt ta­ri­hi ise 29 Tem­muz. An­cak 2 Ağus­to­s’­ta ku­ru­lan 15 mil­yon lira ser­ma­ye­li Ka­ra Kar­tal Ta­şı­ma­cı­lık ile 5 Ağus­to­s’­ta ku­ru­lan 43.5 mil­yon lira ser­ma­ye­li GTI Tu­rizm İş­let­me­ci­lik- Se­ya­hat şir­ke­ti­nin da­ha iş­lem­le­ri sü­rer­ken, if­las­la­rı­nın açıl­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.

Bu du­rum, Al­man­ya­’dan ak­ta­rı­lan pa­ra­la­rın bu­ra­lar­da kul­la­nıl­dı­ğı ve bir şe­kil­de ye­ni­den if­las ve­ri­le­rek bu yollarla pa­ra­nın kay­be­dil­di­ği şüp­he­le­ri­ne yol aç­tı.

Al­man sav­cı­lı­ğı her yer­de iki kar­de­şi arar­ken, Tür­ki­ye­’de­ki tu­rizm­ci­ler de on­la­rı bu­la­mı­yor. Çün­kü GTI Travel’in, Tür­ki­ye­’ de ça­lış­tı­ğı otel­le­re 35 mil­yon li­ra borcu olduğu öğrenildi. (Sözcü)

GÖRGÜLÜ KARDEŞLERE BÜYÜK ŞOK !