TİS'TE İŞE İADE İSTENDİ THY CEVAP VERDİ

  Çok beğenilenler

 • 305 personel... 23 Ocak 2013, Çarşamba 20:46:35 İş barışı için atılan personelin işe iadesi şarttır..Çünkü haksız yere atıldılar...Ve bu personel geri dönmedikçe huzur olmayacak... 0
 • Vay vay simdi boyle 23 Ocak 2013, Çarşamba 20:25:46 Sevgili sirket yoneticileri bu donem TiS te neler gorustugunu ve neler sundugunu calisanlarina paylasiyor. Fakat gecen TiS te sendikayi 12 ay boyunca yetkisiz kilmak icin elinden geleni yaptigi gunlerde nasil ve hangi mahkemelerle sureci uzattigini hic bahsetmedi. Bu sefer ne degisti acaba calisanini bilgilendiriyor. Grevden korktugu icin calisanina sirin gozuken yonetim. Bence kendilerine 2 IKRAMIYE prim yapacaklarina calisanlarina prim versinde greve gitmesinler. 305 sen nelere kadirsin ... NELER YAPTIRIYORSUN BOYLE ... HELAL SIZE 305... 0
 • Tüm yorumlar

 • Analist'e 05 Şubat 2013, Salı 20:14:30 Yalaka... 0
 • uyuma thy 02 Şubat 2013, Cumartesi 03:20:52 305 çalışanı işten atmak sizin için kolay oldu dimi..ya 20 bin kişi greve giderse halinizin ne olacağını hiç düşündünüzmü acaba..şu an çalışan personel çıkartılan arkadaşlarına manevi olarak destek vermekle mükelleftir..çünki eğer şu an bir iyileştirme oluyor ise 305 kiş sayesindedir..bu arada yapılan eylem değil hak arayışıdır..çalışanlar grev hakkını tekrar geri aldı ama olan 305 kişiye oldu..bu arkadaşların elleri hem bu dünyada hem öbür dünyada yakanızdadır ..ben şahsen bu arkadaşları bu duruma getirenlere beddua ediyorum..yazıktır yaaaa utanmazlar.. 0
 • Analist 30 Ocak 2013, Çarşamba 02:24:42 Sevgili yorumcular, Yorumlarınıza bir göz attım sizlerin adına üzüldüm,hayat sizin nasıl bakarsanız öğle görürsünüz ancak inançsız olsanız bile biraz vicdanlı olmak gerek,İftira hele insanları tanımadan atılan iftira vicdanlık ve insanlık sucudur,bunun cezasını ise vicdanınız verecektir.Kazım çalışkan Türk hava yollarının şu ana kadar gelmiş geçmiş en dürüst,soy adı gibi en çalışkan genel müdür yardımcısıdır.Başkalarından dinlemeyin lütfen kendisini yakınen tanımaya calışın ve kararınızı ona göre verin.Adam personel ve ona bağlı bütün birimlerde devrim yaptı,herşey elektronik ortaama dönüştü,yani artık kaçak göcek olmayacak,hersey daha seffaf olacak,bu sizleri nicin rahatsız ediyor anlayamadım.İstirham ediyorum yorum yaparken duyumlara göre yorum yapmayın,sizlerin hakkındada yorum yapanlar olacaktır mutlaka belkide en yakın arkadaşınız tarafından en acımasız biçimde yorumlanacaksınız tepkiniz ne olur bilemiyorum ancak ben olsam hiç tepki göstermem,bilirimki ilahi adalet vardır, 0
  • ELİF 01 Şubat 2013, Cuma 11:51:02 ANALİST VİCDANDAN BAHSEDİYORSUNUZ DA KAZIM ÇALIŞKAN O ÇALIŞANLAR BIZE IHANET ETTI DERKEN NASIL BIR VICSANLA HAREKET ETTI ACABA. GÜNAHSIZ SUÇSUZ İNSANLARI İŞTEN ATARKEN VE DAMGALARKEN AİLELERİNİDE ÇARESİZ BIRAKIRKEN,İFTİRA ATARKEN HİÇMİ İÇİN SIZLAMADI,HİÇMİ DÜÜŞÜNMEDİ!!BU İNSANLAR İNANNÇLIMI,ALLAH KORKUSU VARMIDIR!!YAZIKLAR OLSUN, ALLAH FİTİL FİTİL BURUNLARINDAN GETİRSİN!BU DÜNYADA OLMAZSADA 20 TIRNAĞIM YAKALARINDA OLSUN! 0
 • Acaba 24 Ocak 2013, Perşembe 16:28:34 Bu dünya adil mi?Bu yöneticiler adil mi?Yönetim kademesindekiler çok büyük veballer taşıyorlar.Acaba kul hakkı ödenebilir mi? 1
 • sen temiz misin? 24 Ocak 2013, Perşembe 13:56:10 Kazım efendi , sen de eski çalıştığın kurumu zarar uğratmaktan ceza almıştın ordan da THY genel müdür yardımcılığına terfi etmiştin!!! hatırlatırım...Mahkeme 305 arkadaşın bazılarına işe dönüş kararı verdi senin öyle bir ''temiz'' kağıdın ve geçmişin mi var ki onlara laf söylüyorsun???? 2
 • unutma!! 24 Ocak 2013, Perşembe 13:32:37 unutma ki sen de geçmişte çalıştığın kurumu zarara uğratmaktan, otel ve diğer masraflarını 3. kişilere ödetmekten ceza aldın!!! ama torpilin sayesinde thy gibi bir şirkette gm yardımcısı olabildin!!!! thy nı zarar uğratanları işe geri almayız diyorsun da sen bu geçmişine rağmen thy gibi bir şirkete gm yardımcısı olabildiysen onlar da işe geri dönebilirler pekala..üstelik onların işe geri dönüş mahkeme kararları var ya senin neyin var???? 0
 • Yasa dışı 24 Ocak 2013, Perşembe 13:07:58 Anlamsız bir biçimde THY eylemin hala ve hala yasa dışı olduğunu iddia etmekte.. hem de Bakırköy İş Mahkemesi Bilirkişi raporlarında yazan "Eylem yasadışı değildir" ifadelerine rağmen ve de yaklaşık 35 kişiye yeniden işe iade kararı vermesine rağmen.. Bence mahkeme kararına uymamakta ısrar eden THY'nin yöneticilerinin kendisi yasa dışı.. 2
  • tabii ki! 25 Ocak 2013, Cuma 13:44:54 thy na torpille girip torpille makam sahibi olup para ve güce sahip olanlar tabii ki yasadışıdırlar!!! 0
 • km 24 Ocak 2013, Perşembe 11:54:03 KURUNUN YANINDA YANAN YASLARA NOLDU, SAYIN CALISKAN?!! KUL HAKKIMIZ HARAM OLSUN!! 0
 • Adalet... 24 Ocak 2013, Perşembe 11:38:19 Adalet duygusu gelişmemiş toplumlarda (mesela bizim gibi) insanlar gücü ele aldığında karşısında ki zayıfı her zaman ezmeye çalışır. Adalet sisteminin de çalışmadığı toplumlarda (bizim gittiğimiz gibi) kaos ortamı olur. Karşımızdakine ve haklarına saygı göstermeyi öğrenmeliyiz. Sadece gücümüz vart diye karşımızdakini ezmeye çalışmaktan vazgeçmeliyiz. 305 kişi şirketi zarara uğratmış olabilir ama en doğal haklarını kullanmışlardır ve kanuna aykırı davranmamışlardır. Adalet mekanizması da buna karar verirse uymak gerekir. Ama içimizde olmayan adalet ve demokrasi anlayışı ne yazık ki gücü elinde tutan herkese yansımakta. 0
 • kazımmm 24 Ocak 2013, Perşembe 05:11:10 Etik Ku­rul ka­ra­rı res­mi ga­ze­te­de ya­yım­lan­dı­ğın­da Ça­lış­kan, Tü­tün ve Al­kol Pi­ya­sa­sı Dü­zen­le­me Ku­ru­mu (TAPDK) Baş­ka­nı­dır. An­cak müs­te­şar­lık dü­ze­yin­de­ki bu gö­re­vin­den ay­rı­lır ve THY’­de­ki ye­ni kol­tu­ğu­na yer­le­şir! Ku­rul ka­ra­rı in­ce­len­di­ğin­de çok il­ginç bir de­tay dik­kat çe­ki­yor. Ça­lış­ka­n’­ı ku­sur­lu bu­lan ve Res­mi Ga­ze­te­‘de teş­hir et­ti­ren Etik Ku­ru­l’­da, Gül­süm Aze­ri ad­lı üye­nin de im­za­sı mev­cut. Pro­fes­yo­nel yö­ne­ti­ci olan Aze­ri, özel te­şeb­bü­sü tem­si­len 2005 yı­lın­dan bu ya­na Etik Ku­ru­l’­da gö­rev ya­pı­yor. Şim­di ge­li­yo­ruz o dik­kat çe­ki­ci nok­ta­ya: Ça­lış­kan hak­kın­da “ku­sur­lu­” ka­ra­rı­nı ve­ren ku­ru­lun üye­si Gül­süm Aze­ri ile Ka­zım Ça­lış­ka­n’­ın yol­la­rı, 2011’de ke­si­şi­yor. Hem de ne­re­de bi­li­yor mu­su­nuz? Türk Ha­va Yol­la­rı­’n­da!.. 0
  • cukka 24 Ocak 2013, Perşembe 11:57:54 hepsinin tek derdi var o da cukkalarını doldurmak...ne allah ne din ne şu ne bu...öbür dünyaya giderken yanlarında götürecekler ya!!!! 0
 • kazımm 24 Ocak 2013, Perşembe 05:10:33 Üye­le­ri Ba­kan­lar Ku­ru­lu­‘n­ca se­çi­len Etik Ku­rul, yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de, Ka­zım Ça­lış­ka­n’­ın ya­nı sı­ra her iki şir­ket ge­nel mü­dü­rü­nün “yö­net­me­li­ğin he­di­ye al­ma ve men­fa­at sağ­la­ma ya­sa­ğı­na, yö­ne­ti­ci­le­rin he­sap ver­me so­rum­lu­lu­ğu il­ke­si­ne ay­kı­rı ha­re­ket et­tik­le­ri­” so­nu­cu­na va­rır. Ka­rar, 23 Ocak 2009 ta­ri­hin­de alı­nır. An­cak Ka­zım Ça­lış­kan, ken­di dos­ya­sı Etik Ku­ru­l’­da gö­rü­şü­lüp ka­ra­ra bağ­lan­ma­dan kı­sa bir sü­re ön­ce, Türk Ha­va Yol­la­rı (THY) Yö­ne­tim Ku­ru­lu­’n­ca, İn­san Kay­nak­la­rın­dan So­rum­lu Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı­’na ata­nır. 0
 • kazım 24 Ocak 2013, Perşembe 05:10:09 Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek‘­in, Türk Ha­va Yol­la­rı­’y­la (THY) il­gi­li bir so­ru öner­ge­si­ne ver­di­ği ce­va­bı okur­ken, bu an­lam­lı hi­ka­ye­yi ha­tır­la­dım. Ta­kip ede­me­yen okur­la­rı­mız için ola­yı kı­sa­ca özet­le­ye­yim: TE­KEL bün­ye­sin­de­ki iki önem­li şir­ke­tin Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı olan Ka­zım Ça­lış­kan ve be­ra­be­rin­de­ki TE­KEL yö­ne­ti­ci­le­ri, Kon­ya­’da­ki beş yıl­dız­lı bir ote­le ait, 3 bin 368 TL tu­ta­rın­da­ki ko­nak­la­ma üc­ret­le­ri­ni, bir TE­KEL ba­yi­si­ne öde­tir­ler. Bu du­rum, 6 Ka­sım 2008’de, Baş­ba­kan­lık Ka­mu Gö­rev­li­le­ri Etik Ku­ru­lu­’na şi­ka­yet edi­lir. İş ge­zi­si­nin il­ginç ya­nı, Şeb-i Aruz et­kin­lik­le­ri­ne denk gel­me­si­dir! 0
  • Anladım 27 Ocak 2013, Pazar 17:35:33 Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş... o sebeple masum personeline objektif yaklaşamazmış....Fırsat bulunca şirket mali deniz yemeyen keriz....bu mantıkla yönetiliyor THY IK 0
 • !!!! 24 Ocak 2013, Perşembe 02:09:44 Kendilerine ikramiye üstüne ikramiye gece gündüz çalışana % 3.. 0
 • :? 24 Ocak 2013, Perşembe 01:47:15 hak bilmezdiniz, şimdi hukuk da bilmez olmuşsunuz.... 0
 • kurtuluş yok! 24 Ocak 2013, Perşembe 00:06:36 ne yasa dışı eylemmiş arkadaş ya! bilirkişi raporunun da işe iade davalarının da aksini söylemesine rağmen hala buna dayanarak acıklama yapabılıyorsunuz! sizin karşınızda cocuk yok,doktordan rapor almanın, basın acıklamasına katılmış olmanın yasa dışı bır eylem olmadıgını herkes bilir.siz de eşşek gibi biliyorsunuz ama kaçacak yeriniz söyleyecek başka yalanınız yok.çember gittikçe daralıyor son çırpınışlarınız bunlar.bu çalışanlar magdur olan iftiraya ugrayan tazminatsız kapı dışarı edilen arkadaşlarına nasıl sahip çıkacak göreceksiniz!!! 0
 • Korkak,ezik habommmmm 23 Ocak 2013, Çarşamba 23:41:26 Habomun ne durumda olduğunu iyi biliyorum korkudan üye olamıyorsunuz işte bu kadar siz eziğin yanında korkaksınız bu kadar basit...ama çok bile size bu şartlar aklınıza sokun siz hep böyle kalacaksınız Habom teknisyenlerle aynı şartlara gelirse ben bırakırım bu mesleği klimacılar sizi... Structure... 11
  • Hbm 24 Ocak 2013, Perşembe 00:37:32 Birgün herkes HABOMcu olacak takılma böyle konulara.... 2
  • uçakçı doğanlara 24 Ocak 2013, Perşembe 00:54:41 sen habomla aynı şarta gelince görürsün hanyayı konyayı.sizi kim bu kadar şımartmış bilmiyorum ama atom parçalamıyorsunuz,teknisyensiniz yani zanaat el becerisi gerektiren bir iş.o beğenmediğin habom çalışanlarının çoğunda pratik var,teoriye kafası çalışan insanlar ve yabancı dilleri iyi(şu an çoğunuzda olmayan,taklalar attığınız olay hani).yani diyeceğim o ki 3-5 sene sonra sen böyle söylenirken ''habomcu'' geçer seni,oturur ağlarsın. 2
  • güldürdün 24 Ocak 2013, Perşembe 03:02:58 klimacı diye nitelendirdiğin kişileri bilmem ama habom da senin seviyelerin asla ulaşamayacağın insanlar da var ve atıfta bulunduğun o insanların parası günün birinde ama bu şirkette veya dışarıda senin gibi küçük hesapların peşinde koşanların ve sendika yalakalalarının asla hesap edemeyeceği kadar olacak. 2
 • :)) 23 Ocak 2013, Çarşamba 23:20:20 senin de TPDK dan nasıl geldiğini bilmeyen yok..bi de zarar ziyandan bahsediyorsun.. 0
 • ...... 23 Ocak 2013, Çarşamba 23:09:11 sana tek söylenecek biiiiiiiiiiiiip 0
 • ziyaretçi 23 Ocak 2013, Çarşamba 22:58:59 yaa komik olmayın lütfen bu çocukların haklı olduğu bilirkişi raporu ile kanıtlanmış.... 0
 • BAY ÇALIŞKAN. 23 Ocak 2013, Çarşamba 22:42:08 SİZİN ÇOCUĞUNUZ VAR MI ? BU ARKADAŞLARIN YERİNE ÇOCUĞUNUZU KOYUN. VE BİRİ ÇIKIP SİZİN DUYURUNUZDAKİ SÖZLERİ SÖYLESİN. NE DÜŞÜNÜR NE DİLERSİNİZ TANRIDAN. İŞTE SİZDE BU KANDİL GÜNÜNDE BU TÜR DİLEKLERİN MUHATABISINIZ. 0
 • THY 23 Ocak 2013, Çarşamba 22:20:29 SAYIN MUDURUM ALLAH RAZI BUNA DA SUKUR HAYAT COK ZOR ARKADSLARIN DIS PIYASADAN HABERI YOK SANIRIM MUDURUM BASARILARINIZIN DEVAMINI DILERIM 12
  • gümüş55 27 Ocak 2013, Pazar 05:09:53 seni anladık kardeş, ünvan bekliyorsun ama yanlış yerdesin mescide ID kartını bırak düşürmüş gibi yani, en azından şansın artar en kötü işten atılmazsın. 0
 • İsim / Rumuz 23 Ocak 2013, Çarşamba 21:57:16 http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnewsmobile.aspx?id=11160770. (Bide bunu okuyun Kazım Çalışkan hakkında Tekel deki görevi ile ilgili.305 demokratik hakkını kullandı kimseyi zarara uğratmadı.Peki sen Kazım Çalışkan!!! 0
  • qwerty 23 Ocak 2013, Çarşamba 23:48:08 bunlar görmek istediklerini görür sadece. 0
 • K.ÇALIŞKAN'A 23 Ocak 2013, Çarşamba 21:57:00 BAKIN KAZIM BEY BEN OGÜN EVİMDEYDİM HASTAYDIM! YASADIŞI OLAYI GEÇ SENDİKACILAR KİMLERDİR BİLMİYORDUM BİLE! BEN NEDEN İŞİMDEN OLDUM KAZIM BEY?? NE ZARARIM OLMUŞ Kİ BENİM THY'YE?? YETER ARTIK YA SUÇU OLMAYAN İNSANLARI SUÇLAMAK NE KOLAY! ARTIK PSİKOLOJİM BOZULUYOR BU SUÇLAMALARDAN HAKSIZ YERE İŞİMDEN OLDUM BEN!!! BAKMAKLA HÜKÜMLÜ OLDUĞUM İNSANLARA KARŞI BENİ ACİZ HALE SOKTUNUZ!! HAKSIZLIK YAPTINIZ! KURUNUN YANINDA YAŞLAR YANDI DEDİNİZ!! NE OLDU??? O YAŞLAR NE OLACAK KAZIM BEY!! ÇILDIRICAM YA!!!! ZARARA SOKANLARMIŞ...!!HAY.............. 0
 • habom ezik değil 23 Ocak 2013, Çarşamba 21:53:57 ne 305 kişi yanlış yapmıştır ne de habom eziktir.Habom personelinin içinde bulunduğu durumu bilip bilmeden "önce sendikalı olun yeaa" gibi söylemlerde bulunmayın. 1
 • İsim / Rumuz 23 Ocak 2013, Çarşamba 21:44:04 Kazım sen önce Tekelde ne dalavereler çevirdiğini anlat.Orada geçirdiğin teftişde müfettiş raporları herşeyi anlatmakta.Ne hikmetse buna rağmen ceza alacağına terfi ettiler seni.Sen neden bahsediyorsun Kazım...http://haber.gazetevatan.com/thy-ile-ilgili-yeni-iddia/455444/9/Haber 0
 • Yuh 23 Ocak 2013, Çarşamba 21:28:08 Utanmıyorsunuz hâlâ değilmi??Sizde gerçekten insanlık kalmamış ya...Vicdan zaten yok..Allah islah etsin... 0
  • yuh kere yuh 24 Ocak 2013, Perşembe 17:23:24 Bu yorum eleştiri sınırlarını aştığı için sansürlenmiştir. 0
 • SMS İLE İŞTEN ATAN ZATA!! 23 Ocak 2013, Çarşamba 21:16:31 Kim zarara uğratmış çalışkan bey?Boş gününde atılmış biri şirketi nasıl zarara uğratabilir??CEVAP YOK!!Asıl şirketi zarara uğratanlar UÇUŞTA!! 1
  • isim 23 Ocak 2013, Çarşamba 21:58:54 işte buna kimse cevap vermiyor kardeşim kafayı yiyicem ya ben evimde hastayken atıldım bu nasıl suçlama ya bir ALLAHın kulu çıksın kıvırmadan söylesin ama yok 0
 • demokrasi 23 Ocak 2013, Çarşamba 21:12:24 hala yasadışı diyebiliyorlar...Allah aşkına buraya yorum yazanlar açın şu bilirkişi raporunu sonuna kadar bir okuyun lütfen. http://www.havais.org/files/Bilirkisi_Raporu.pdf 0
 • Habom ezikleri... 23 Ocak 2013, Çarşamba 20:20:20 Habomda çalışan hiç kimse asla teknisyen olamaz çünkü eziksiniz... Önce sendika üyesi ol sonra sendikadan birşey iste.eylem yasa dışı diyorsun ya helal olsun...inşallah hep böyle 2.sınıf olarak kalırsınız THY de size kimse teknisyen maaşı vericez demedi siz gidin klima tamir edin... Structure... 6
  • 1 sınıf deliknlı 23 Ocak 2013, Çarşamba 21:10:08 siz ilk olarak sendikalıcılıgın ne oldugunu ne anladınız nede kavrayabildiniz.. evet habom sizin için bir yenilgi ve sonunuz oldu. sapla samanı karıstırdınız... 2
 • Zarar 23 Ocak 2013, Çarşamba 20:15:55 Tepedekiler için zararı hangi kısımın verdiği önemli. Kendi kısımlarından birisi ya da birileri ise 'amaaan' derler, kendinden aşağıdakiler (Etiket olarak yani. İnsani olarak tam tersidir bence) yaparsa 'ortaklığımıza zarar veren' hatta genişletilebilir -Ortaklığımızı batırmak isteyenler-mahvetmek isteyenler-vatan hainleri- olur. Allah sizin gibilerden korusun insanları ne diyeyim. Herkes bir gün hakettiğini alır. 1
 • delisyen 23 Ocak 2013, Çarşamba 20:07:53 305 kişi için uğraşacağınıza HABOM personeli için uğraşsan nasıl olur sendika? 305 kişi yasal olmayan bir şekilde eylem yapıp şirketi zarar uğrattı. Ama HABOM personelinin suçu ne idi de bu halde çalışıyor? 21
  • kimsen 23 Ocak 2013, Çarşamba 20:16:21 Sen ne içtin kardeş okuma yazman varsa eğer senin yasal olmayan dediğin eylem için Türkiye Cumhuriyetinin Mahkemelerince atanan bilirkişi heyeti mahkemeye sundukları raporda bu yapılan eylemin YASAL VE DEMOKRATİK HAK ARAMA olduğunu neden ve niçinleri ile anlattılar ama bunu anlaman için bir fırın ekmek yemen gerekecek biraz oku Allah aşkına 0
  • Saskin habom. 23 Ocak 2013, Çarşamba 21:34:01 Bu arkadas sasirmis halen yapilan eylemin yasadisi oldugunu zannediyor.. yada oyle oldugunu dusunmek ve soylemek onun isine geliyorr.. Saskin.. 0
  • teknik 24 Ocak 2013, Perşembe 17:17:01 305 kişinin mahkeme kararını oku arkadaşım, yasadışı mı degilmi görürsün... Sendikadan arkasında dik durabilen bir kitle varsa güçlüdür birşeyler talep edebilir... habom da çalışan arkaşların ne kendine nede yanındaki arkadaşlara güveni var. buna bizzat şahit olmuş biri olarak yazıyorum.. ilk giren arkadaşlar üçüncü 6 aylık dönemi doldurdular şu anda ne thy teknik aş. de nede A.O. hat bakımda çalışmaları yasal ama kimse sesini çıkaramıyor. şimdi söyle neden sesin çıkmıyor... 0