08 Mart 2013, Cuma 17:37:49

8 KADININ GÜNLÜĞÜ!

Aralarında Borajet Havayolları Yer İşletme Başkanı Gamze Demirbilek'in de bulunduğu Türkiye’nin en ünlü 8 kadını, bir araya geldi... Kadınların sorunlarını masaya yatırdı...
  • Bakın, haberin ilk bir kaç paragrafında iki elin parmakları kadar bile olmayan isimler sıralanıyor. Milletvekilinden işkadınına, tiyatrocusundan ses sanatçısına kadar. Ülkenin havacılıkta amiral gemisi olan ne THY' den, peşisıra gelen ne Pegasustan, ne de Sunexpress, Onur, Atlas, hadi yer hizmetleri veren şirketleri de sektörde değerlendirelim diğer şirketlerden bir bayan ismine rastlayamazken Gamze Hanımı bu tablonun içinde görmek büyük bir gurur. Bu bağlamda Borajetin de böyle değerli insanları istihdam edip yeteneklerinin ortaya çıkmasına fırsat tanımasından dolayı tebrik etmek lazım. Gözden ve gönülden uzakta bırakılmaya çalışılan tüm birbirinden değerli becerikli , çalışkan hanımlar ve sektör adına Gamze Demirbilek ve Borajeti ayakta alkışlıyorum. Sayın moderatörden milletimiz ve medeniyet adına bu denli güzel haberleri daha çok ön plana çıkarmasını, daha uzun süre gündemde tutmasını ve yorumları yayınlamasını rica ediyorum.
  • Daha fazla kadin yonetici ve mudurler gormek isteriz
  • NEDEN THY DEN BİR BASKAN GİTMEDİ???
  • Gamze hanım hem başarılı hem de şimdiye kadar tanıdığım en iyi kalpli insan.İnsanlara yardım etmeyi çok seviyor, ona hayranım ve bir gün onun gibi olmak istiyorum.Allah onun yolunu her zaman açık etsin

“Ne za­man bu­lu­şa­ca­ğız?”

“Ak­şa­m”

“Kaç ki­şi­yiz?”

“8… Ye­mek yi­yip soh­bet ede­ce­ğiz… Ka­dın ka­dı­na…”

“Ken­di­mi­zi ko­nu­şa­ca­ğız

ya­ni…”

“Ay­nen öy­le… Sa­at 8’de, 8 ka­dın Çı­ra­ğan Sa­ra­yı’n­da. Geç kal­ma­yın.”

“Ha­ri­ka… Ora­da ola­ca­ğım.”

Ar­ka ar­ka­ya 8 te­le­fon…

Ön­ce ki­mi ara­dım ha­tır­la­mı­yo­rum… Ama bil­di­ğim bir şey var ki bu ka­dın­la­rın her bi­ri bir­çok er­ke­ğin bi­le gıp­ta et­ti­ği bir ha­ya­ta ve ka­ri­ye­re sa­hip… Ve hep­si ger­çek­ten güç­lü­…

Hep­si de ala­nın­da tek

Sa­ra­y’­ın mer­di­ven­le­rin­de ön­ce İşkadını Özen De­mir­cioğlu gö­rün­dü… Ar­dın­dan Tür­ki­ye­’nin ilk ka­dın havayolu yer iş­let­me baş­ka­nı Gam­ze De­mir­bi­lek… Son­ra CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Şa­fak Pa­vey ve ti­yat­ro­nun dua­yen is­mi Ay­la Al­gan gel­di… Dün­ya­nın tek ka­dın futbol maç yönetmeni ve Tür­kiye­’nin ilk ka­dın Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Şu­le Be­k­rioğ­lu ise “Ye­tiş­tim ni­ha­ye­t” di­ye­rek gir­di içe­riye…

Tür­ki­ye­’nin en gü­zel ses­li ka­dı­nı Ser­tab Ere­ner, Aras Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ev­rim Aras, Av­ru­pa Bir­li­ği ile yap­tı­ğı bi­rey­sel ça­lış­ma­lar­la adı­nı du­yu­ran Fi­liz Ay­se­li de ge­lin­ce kad­ro ta­mam­lan­mış ol­du…

Ki­mi der­si­ni ya­rı­da kes­ti, ki­mi de top­lan­tı­sı­nı… Ama her­kes ora­day­dı iş­te…

Kaf­tan Sa­lo­nu ön­ce to­puk ses­le­ri ile son­ra şen ses­ler­le in­le­di… Ha­va­ya mis gi­bi par­füm ko­ku­la­rı sin­di…

Hep­si ala­nın­da tek, hep­si özel ka­dın­lar… Ama bu ma­sa­da sta­tü ve ka­ri­yer­le­ri ile de­ğil ka­dın ola­rak var­lar…

Hep­si­nin ken­di­ne has hi­ka­ye­si var el­bet­te… Ve ta­bi­i ki önü­müz­de­ki gün­ler­de si­ze hep­siyle il­gi­li özel not­lar ak­ta­ra­cağım…

Ama bu­gün 8 Mart Dün­ya Ka­dın­lar Gü­nü… Ve bu­gün bu ma­sa­da­ki 8 isim yal­nız­ca ka­dı­nı, ka­dın ol­ma­yı ko­nuş­mak için bir ara­ya gel­di…

Şid­de­ti na­sıl ön­le­riz?

Ka­dın söz ko­nu­su olun­ca ne­den­se hep ez­be­re ko­nu­şu­ruz de­ğil mi? Acı­lar bi­le da­ha biz ya­şa­ma­dan öğ­re­ti­lir bi­ze… Ka­nık­sa­rız, ol­ma­dı ez­ber­le­riz…

Pe­ki ger­çek­ten böy­le mi?

Ya­ni ka­dın ol­mak acı­yı ya da şid­de­ti ya­şa­ma­ya mah­kum ol­mak de­mek mi?

Pe­ki son 10 se­ne­de yüz­de 1400 ar­tan ka­dı­na yö­ne­lik şid­de­ti na­sıl ön­le­riz?

İş­te Tür­ki­ye­’nin ba­şa­rı­lı 8 ka­dı­nı ve an­lat­tık­la­rı…

So­run ne­re­de ya da kim­de?


Ser­tab Ere­ner: Ev­ren­sel bir so­run bu… Ka­dın­lar me­se­le­yi da­ha ku­ral­lar sil­si­le­si ya­zı­lır­ken kay­bet­miş­ler… Çün­kü bu ku­ral­la­rı er­kek­ler yaz­mış…

Ve er­kek so­nun­da ken­di yaz­dı­ğı ku­ral­lar­dan da güç ala­rak yö­nü­nü oğ­lu­na çe­vir­miş…


Şu­le Bek­ri­oğ­lu: So­run ka­dın­da… Çün­kü ka­dın ken­di ya da ken­di cin­si için mü­ca­de­le et­mi­yor… Hat­ta ba­zen kar­şı­sın­da­ki­ni bi­le şid­de­te ka­dın yön­len­di­ri­yor…

Bi­linç­siz ka­dın, hak­la­rı­na sa­hip çı­ka­ma­dı­ğı gi­bi ken­di­ni de döv­dü­rü­yor…

Ka­dın ma­aşı­nı alı­yor, ak­şa­ma ge­li­yor pa­ra­yı ko­ca­sı­nın eli­ne bir ­bir sa­yı­yor…

Ko­ca da an­ne­sin­den harç­lık al­mış ço­cuk gi­bi pa­ra­yı alıp ar­ka­daş­la­rıy­la iç­me­ye gi­di­yor…

20 yıl­dır bir­çok ka­dın ku­ru­lu­şun­da gö­nül­lü ça­lı­şan ve ka­dın­la­rın eko­no­mik öz­gür­lük­le­ri­ne ka­vuş­ma­la­rı için mic­ro kre­di­ye des­tek ve­ren Özen De­mir­cioğlu ola­ya fark­lı ba­kı­yor.

Bu işin te­me­lin­de an­ne eği­ti­mi var… An­ne­ler da­ha ço­cuk­luk dö­ne­min­de ev­lat­la­rı­nı ayırt edi­yor­lar… Kız ço­cuk­la­rı­na “ha­yı­r” der­ken er­kek ço­cuk­la­rı­na ta­viz ve­ri­yor­lar… Er­kek­le­ri ay­rı­ca­lık­la­rı ol­du­ğu­na ina­ndıra­rak bü­yü­tü­yor­lar…

Ay­la Al­gan: Ba­ba fak­tö­rü­nü unut­ma­ya­lım… Ço­cuk 12 ya­şı­na ka­dar ter­cih­le­ri­ni ya­par… Da­yak atan bir ba­bay­la bü­yü­yen ço­cu­ğun bi­lin­çal­tı bu şid­de­te aşi­na olu­yor ve ile­ri­de de bu­nu uy­gu­la­mak­ta sa­kın­ca gör­mü­yor…

Şa­fak Pa­vey: Ja­pon­ya­’da 1888’de ka­dın­lar yüz­de 100 oku­ma yaz­ma bi­lir­ken 2013 yı­lı Tür­ki­ye­si­’n­de biz hâ­lâ kız ço­cuk­la­rı­nı oku­la gön­der­me kam­pan­ya­sı ya­pı­yo­ruz… İm­pa­ra­tor­luk­tan ge­len iki ül­ke… Ka­dı­na iki fark­lı ba­kış…
Ya­ni eği­tim­li ka­dın­lar acı çek­mi­yor ya da şid­det gör­mü­yor öy­le mi?
Bu­ra­da Fi­liz Ay­se­li gi­ri­yor dev­re­ye… Tür­ki­ye ve Av­ru­pa­’da AB ile bir­çok or­tak ça­lış­ma­yı yü­rü­ten Ay­se­li in­sa­ni eği­tim­ler­de bi­re­ bir ta­nık ol­du­ğu tec­rü­be­le­ri­ni pay­la­şı­yor…

Fi­liz Ay­se­li: Ge­ce­kon­du­lar­da ve kır­sal­da çok cid­di bir so­run var ama ka­dı­nın ka­ri­ye­ri ar­tık­ça ai­le içi şid­det çok da­ha faz­la ar­tı­yor… Ve bu ko­num­da, bu du­rum­la ya­şa­yan ka­dı­nın du­ru­mu çok da­ha kö­tü… Çün­kü ge­ce­kon­du­da ya­şa­yan ka­dın bir şe­kil­de ba­ğı­ra­rak se­si­ni du­yu­ra­bi­li­yor. Ama eği­tim­li ve ka­ri­yer­li ka­dın bu şid­de­ti ifa­de ede­mi­yor…

Ay­la Al­gan: Ben öy­le bir pro­fe­sör bi­li­yo­rum… Şid­det gö­rü­yor ve söy­le­ye­mi­yor…

Ne­den?

Ay­la Al­gan: Çün­kü ka­dın iti­ba­rı­nı kay­bet­mek­ten en­di­şe edi­yor… Üni­ver­si­te­de öğ­re­tim üye­si olan ve şid­det gö­ren bir ka­dın ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­ye­mi­yor… Ka­dın bu­nu ifa­de et­se er­te­si gün oku­la gel­di­ğin­de ya­şa­ya­cak­la­rın­dan da­ha çok kor­ku­yor… İti­ba­rım sar­sı­lır öğ­ren­ci­le­rim sö­zü­mü din­le­mez di­yor… Ya­ni ko­nu kom­şu ne der du­ru­mu­nun fark­lı bir ver­si­yo­nu…
O za­man ka­dın­lar için baş­ka şid­det tür­le­ri de söz ko­nu­su?

Özen De­mir­ci­oğlu: As­lın­da çok cid­di hem duy­gu­sal hem eko­no­mik şid­det var. Eği­tim­li ka­dın­la­rın yüz­de 90’ı şid­det gö­rü­yor… Bu ka­dın­lar eko­no­mik ve duy­gu­sal şid­de­te ma­ruz ka­lı­yor­lar… Güç­lü ka­dın­lar güç­süz olan­la­ra sa­hip çık­ma­lı…

Fi­liz Ay­se­li: Tür­ki­ye­’de bü­yük bir ço­ğun­lu­ğun çev­re­sin­den bel­ki ken­di­sin­den bi­le giz­le­di­ği bir şid­det de­ne­yi­mi var.
Şid­de­tin gös­te­ril­me bi­çim­le­ri bir­bi­rin­den fark­lı. Fi­zik­sel ve ruh­sal ola­rak şid­det uy­gu­la­ya­bi­lir­si­niz. Eko­no­mik şid­det un­sur­la­rı­nı kul­la­na­rak yok­sun­luk­la da ki­şi­le­re şid­det uy­gu­la­ya­bi­lir­si­niz. Bu nok­ta­da Tür­ki­ye­’nin her ilin­de fark­lı bir şid­det un­su­ru gö­re­bi­li­riz.

Gam­ze De­mir­bi­lek ise ola­ya da­ha gün­cel yak­la­şı­yor…

Sa­de­ce bir­bi­ri­ni ta­nı­yan in­san­lar mı şid­det uy­gu­lu­yor?.. İn­san­la­rın ka­dı­na ge­nel ola­rak bir ön­ya­r­gı­sı var… En gün­cel ör­nek tra­fik… Ka­dı­nın araç kul­lan­dı­ğı­nı gö­ren er­kek sü­rü­cü­nün ha­re­ket­le­ri bir an­da de­ği­şi­yor… San­ki adam ha­ya­ta olan bü­tün öf­ke­si­ni siz­den çı­kar­mak is­ti­yor… He­pi­miz bu­nu ya­şa­mı­şız­dır…

Ev­rim Aras: Şid­de­te na­sıl bak­tı­ğı­nı­za da bağ­lı ta­bi­i… Olay­la­ra bi­raz dı­şar­ıdan ba­kar­sa­nız an­lı­yor­su­nuz… As­lın­da en bü­yük şid­det in­sa­nın ken­di­si­ne yap­tı­ğı şid­det… Si­ga­ra iç­mek ­de bir ne­vi in­sa­nın ken­di­ne za­rar ver­me eği­li­mi de­ğil mi? De­mek ki bu da bir şid­det…

Söz eko­no­mik öz­gür­lü­ğe ge­li­yor. İs­tih­dam­da du­rum ne?

Fi­liz Ay­se­li: Tür­ki­ye­’de­ki ka­dın is­tih­dam oran­la­rı­nı AB ül­ke­le­ri ile kar­şı­laş­tır­dı­ğı­nız­da so­nuç va­him… En kö­tü ül­ke­ler­den bi­ri­yiz… Ka­dın­la­rın yer al­dık­la­rı alan­la­ra bak­tı­ğı­mız da gün geç­tik­çe art­ma­sı­na rağ­men, so­nuç­lar hâ­lâ ye­ter­siz. Ken­di­mi­zi avut­tu­ğu­muz ve ba­şa­rı say­dı­ğı­mız oran­lar, di­ğer ül­ke­le­re gö­re utanç ve­ri­ci dü­zey­de…

İs­tih­dam ça­lış­ma­la­rı ya­pıl­mı­yor mu?

Fi­liz Ay­se­li: Ya­pı­lı­yor… Ka­dın­la­rın is­tih­dam alan­la­rı ta­rım ve hiz­met sek­tö­rü…

Ta­rı­ma da­ya­lı is­tih­dam­da da ka­yıt dı­şı ile kar­şı­la­şı­yor­su­nuz…

Hiz­met sek­tö­rün­de ise an­cak ara ele­man ola­rak yer bu­la­bi­li­yor­su­nuz… Çok ni­te­lik­li iş­ler­de ise hâ­lâ bir ka­dın­la kar­şı­laş­ma­nız çok zor…

Kaç ta­ne ka­dın rek­tör var… Ya da kaç ta­ne ka­dın be­le­di­ye baş­ka­nı sa­ya­bi­lir­si­niz ki… Pe­ki kaç ka­dın mil­let­ve­ki­li var…
Şa­fak Pa­vey: Va­li­yi say­ma­yı unut­tu­nuz… Kaç ka­dın va­li var Tür­ki­ye­’de… Siz dev­le­tin ku­rum­la­rın­da ka­dı­nı yap­tı­ğı­nız ata­ma­lar­da yük­selt­mez­se­niz, ka­dın var di­ye­bi­lir mi­si­niz? Di­ye­mez­si­niz… Ka­dı­nı yük­sek ka­de­me­ye ata­maz­sa­nız ka­dın zaten yok­tur…

Bu ta­ma­men si­ya­si par­ti­ler üs­tü bir du­rum…

Pe­ki ya is­ti­hdam sü­rek­li­li­ği…

Fi­liz Ay­se­li: Sağ­la­na­mı­yor… Çün­kü ka­dı­nın do­ğur­gan­lık gö­re­vi bir an­da kar­şı­sı­na çı­kı­yor… Ka­dın ka­ri­ye­ri­ne ara ve­ri­yor ve do­ğum ya­pı­yor… Do­ğum iz­ni­ni alan ka­dın son­ra­sın­da işi­ne dön­dü­ğün­de hiç­bir şey es­ki­si gi­bi ola­mı­yor… Za­ten bir­ço­ğu da ge­ri dö­ne­mi­yor… “Ço­cuk yap” de­ni­yor ya­pı­yor­sun ama pa­ra yok…

Ço­cuk yar­dı­mı?

Fi­liz Ay­se­li: 27 li­ra… Ya­ni ka­dı­nın ka­ri­ye­ri ve do­ğum yap­ma­sı için ko­lay­laş­tı­rı­cı hiç­bir des­tek yok as­lın­da…

Oy­sa sü­rek­li kı­yas ka­bul et­ti­ği­miz Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de du­rum böy­le de­ğil. Da­ni­mar­ka, Hol­lan­da gi­bi ül­ke­le­re bak­tı­ğı­nız­da bu ra­kam­la­rın ne ka­dar cez­be­di­ci ol­du­ğu­nu gö­rü­yor­su­nuz.

Ga­li­ba bu­ra­da so­run bo­yut de­ğiş­ti­ri­yor?

Şa­fak Pa­vey: As­lın­da so­run en ba­şın­da yan­lış al­gı­la­nı­yor… Asıl he­de­fin ya­şam şart­la­rı­nın yük­sel­ti­lme­si ol­ma­sı ge­re­kir­ken nü­fu­sun yük­sel­til­me­si he­def alı­nı­yor… Ba­kın gü­nü­müz­de ne ya­zık ki sık­ça kar­şı­laş­tı­ğı­mız iş­çi ölüm­le­ri bi­le ka­dı­nı ve ço­cu­ğu ne ka­dar zo­ra so­ku­yor…

Na­sıl?

Şa­fak Pa­vey: 5-10 ço­cuk­lu ai­le­le­rin iş ka­za­sı­na kur­ban gi­den ba­ba­la­rı­nın ar­ka­la­rın­da ne ka­dar acı bir tab­lo bı­rak­tık­la­rı­nın far­kın­da mı­yız?

Sa­de­ce ocak ayın­da ölen iş­çi sa­yı­sı 68… 2002 yı­lın­dan 2012 yı­lı­na ka­dar 10 bin 500 iş­çi ha­ya­tı­nı kay­bet­miş… Sa­vaş­lar­dan, si­ya­si şid­det­ten da­ha çok in­san kay­bet­mi­şiz…

Evet, bir ha­yat kay­bo­lu­yor bu çok acı… Ama ge­ri­de ka­lan ka­dı­nın ve o ka­dar ço­cu­ğun ya­şa­ma ni­te­li­ği çok da­ha önem­li de­ğil mi?

İn­san ha­ya­tın­dan da­ha de­ğer­li bir şey yok…

Ama o ha­ya­tın ne ka­dar iyi ve ni­te­lik­li ol­du­ğu da çok da­ha önem­li…

Ser­tab Ere­ner: Olay­la­ra ba­kış açı­sı ta­ma­men top­lum­sal ben­ce… San­ma­yın ki yurt dı­şın­da ölüm­ler, te­ca­vüz­ler, ça­resizlik­ler yok…

Şa­fak Pa­vey: Evet ora­da da şid­det ve te­ca­vüz cid­di se­vi­ye­de… Ama ora­da bi­rey­sel acı­lar çok önem­li ve de­ğer­li.

Bu­ra­da ise ka­dı­nın bi­rey­sel acı­sı ve o şid­det­ten ya­şa­dı­ğı acı önem­li de­ğil…

Bu­ra­da ma­hal­le­de­ki na­mus kav­ra­mı, Ay­şe­’nin, Fat­ma­’nın ya­ni ka­dı­nın ya­şa­dı­ğı acı­dan çok da­ha de­ğer­li.
Ye­mek bo­yun­ca kâh gül­dük, kâh ters düş­tük… Ne var ki sö­zün so­nu çö­züm ko­nuş­ma­ya ge­lin­ce her­kes ay­nı ye­re ba­kı­yor­du… Gör­dük­le­ri şey in­san­dı…

Ser­tab Ere­ner: Ben­ce tek çö­züm ye­ni­den bi­rey ol­du­ğu­mu­zu ha­tır­la­ma­k… Tüm ha­yat so­rum­lu­lu­ğu­mu­zun ken­di­miz­de ol­du­ğu­nu unut­ma­ma­lı­yız…

On­lar-biz­ler ay­rı­mı oluş­ma­ya baş­la­dı… Er­kek, ka­dın de­dik­çe bu du­rum için­den çı­kıl­maz bir hâl alı­yor. Kadını in­san ola­rak ele alıp ne­ye hak­kı ol­du­ğu ve ne­ye hak­kı ol­ma­dı­ğı­nı an­lat­mak ge­rek…

Şa­fak Pa­vey: Ben­ce kül­tür dö­nü­şü­mü çok önem­li… Sa­de­ce ka­nun­la­rı ya­pa­rak, ka­dı­na hak­la­rı­nı öğ­re­te­rek, sa­de­ce ka­dı­nı eği­te­rek ol­maz bu iş…

Kül­tür dö­nü­şü­mü de top­lu­mun şid­det gö­ren ta­ra­fı­nı eği­tip şid­de­ti uy­gu­la­ya­nı bı­rak­mak­la ol­maz…

Ger­çek­ler­le yüz­leş­me­li­yiz…

Cu­ma na­maz­la­rın­da ka­dı­na şid­det kı­nan­sın…

Ev­rim Aras: İn­san­la­ra ken­di­le­ri­ni sev­me­yi öğ­ret­me­li­yiz… Bas­ma ka­lıp öğ­re­ti­ler­den sıy­rı­lıp ken­di­le­ri­nin ne ka­dar de­ğer­li ol­duk­la­rı­nı an­lat­ma­lı­yız… Ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni keş­fet­tir­me­li­yiz… Her­kes ken­di ya­la­nı­nı ya­şı­yor… Ben­ce asıl sorun şu; ken­di­mi­zi ve bir­bi­ri­mi­zi sev­me­yi unut­tuk ön­ce bu­nu çöz­me­li­yiz…

Fi­liz Ay­se­li: Eği­tim­ler­de “De­ğiş­me­ye ha­zır mı­sı­nız?” di­ye so­ru­yo­rum… Çün­kü an­lat­tık­la­rı­mız on­la­rın ye­ni­den iç­le­ri­ne dön­me­le­ri­ni ken­di­le­ri­ni ye­ni­den keş­fet­me­le­ri­ni sağ­lı­yor. Bu da baş­tan ba­şa bir de­ği­şim de­mek… So­kak de­ği­şi­mi ka­bul eder­se ba­şa­rı ge­lir.. Top­lum ger­çek­ten is­te­mez­se siz ona ne ve­rir­se­niz ve­rin o tek­rar özü­ne dö­ne­cek­tir.

Şu­le Be­krioğ­lu: Çö­züm mü­ca­de­le­ci ol­mak­tan ge­çi­yor… Bir­bi­ri­mi­ze sa­hip çı­ka­lım, ön­ce biz ya­dır­ga­ma­yı bir ke­na­ra bı­ra­ka­lım… Ka­dın ön­ce ken­di­ni bil­me­li… Ai­le­si­ne gü­ven­di­ği ka­dar ken­di­ne de gü­ven­me­li…

Özen De­mir­ci­oğlu: Çok doğ­ru, bu ka­dın­lar­la bu­lu­şul­ma­lı… Ka­dın­la­ra hak­la­rı­nı ve ya­şa­ya­bi­le­cek­le­ri ni­te­lik­li ha­ya­tı ge­re­kir­se ti­yat­ro­lar­la an­lat­malıyız…

Ay­la Al­gan: Biz bu bi­linç­le ye­ni bir pro­je ha­zır­lı­yo­ruz… Ya­şan­mış ger­çek bir hi­ka­ye­den esin­len­dik…

Ana­do­lu­’da ya­şa­yan kız ço­cuk­la­rı­nın ve ka­dın­la­rın ya­şa­mak, oku­mak için ver­dik­le­ri mü­ca­de­le­yi an­la­ta­ca­ğız…

Ev­de­ki tek ayak­ka­bı ile sı­ray­la oku­la gi­den iki kar­de­şin öy­kü­sü ola­cak… 12 ya­şın­da­ki kız ço­cu­ğu­nu ev­len­dir­me­le­ri, o sı­ra­da ya­pı­lan pa­zar­lık ve da­ha bir­çok de­ta­yı se­nar­yo­laş­tır­dık…

Her­kes gör­sün ve an­la­sın…

Bu sı­ra­da ma­sa­da­ki tüm ka­dın­la­rın gö­zü bi­ze ser­vis ya­pan gen­ce­cik Se­da­’ya ta­kıl­dı. CHP Milletvekili Şa­fak Pa­vey ses­len­di… “Pe­ki Se­da, sen­ce şid­de­ti ön­le­mek na­sıl müm­kün olur?” He­nüz 20 ya­şın­da Se­da… Hem ça­lı­şı­yor hem oku­yor… İri iri açıp göz­le­ri­ni ko­nuş­ma­ya baş­la­dı… Tit­re­yen se­si ile son sö­zü o söy­le­di…

Ben ka­dı­na şid­de­ti ön­le­me­nin yal­nız­ca ka­dı­nı ya da er­ke­ği eğit­mek­le müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum… Ka­dı­na şid­det uy­gu­la­yan er­kek, ço­cu­ğu­na şid­det uy­gu­la­yan ise ka­dın… Bu de­mek olu­yor ki şid­det, iç­sel bir gü­dü ve te­da­vi­si zor bir has­ta­lık…

Bu hastalıktan ger­çek­ten kur­tul­mak için hep bir­lik­te “in­sa­ni­” bir te­da­vi­ye ih­ti­ya­cı­mız var diye düşünüyorum…

(Sözcü)

8 KADININ GÜNLÜĞÜ!

Facebook Yorum

Yorumlar

Yüz akı ~ 9 yıl önce
Bakın, haberin ilk bir kaç paragrafında iki elin parmakları kadar bile olmayan isimler sıralanıyor. Milletvekilinden işkadınına, tiyatrocusundan ses sanatçısına kadar. Ülkenin havacılıkta amiral gemisi olan ne THY' den, peşisıra gelen ne Pegasustan, ne de Sunexpress, Onur, Atlas, hadi yer hizmetleri veren şirketleri de sektörde değerlendirelim diğer şirketlerden bir bayan ismine rastlayamazken Gamze Hanımı bu tablonun içinde görmek büyük bir gurur. Bu bağlamda Borajetin de böyle değerli insanları istihdam edip yeteneklerinin ortaya çıkmasına fırsat tanımasından dolayı tebrik etmek lazım. Gözden ve gönülden uzakta bırakılmaya çalışılan tüm birbirinden değerli becerikli , çalışkan hanımlar ve sektör adına Gamze Demirbilek ve Borajeti ayakta alkışlıyorum. Sayın moderatörden milletimiz ve medeniyet adına bu denli güzel haberleri daha çok ön plana çıkarmasını, daha uzun süre gündemde tutmasını ve yorumları yayınlamasını rica ediyorum.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
kadin ~ 9 yıl önce
Daha fazla kadin yonetici ve mudurler gormek isteriz

Yanıtla

Kalan karakter 1000
NEDEN THY Yok ~ 9 yıl önce
NEDEN THY DEN BİR BASKAN GİTMEDİ???

Yanıtla

Kalan karakter 1000
harika kadın ~ 9 yıl önce
Gamze hanım hem başarılı hem de şimdiye kadar tanıdığım en iyi kalpli insan.İnsanlara yardım etmeyi çok seviyor, ona hayranım ve bir gün onun gibi olmak istiyorum.Allah onun yolunu her zaman açık etsin

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000