05 Temmuz 2014, Cumartesi 08:03:22

FİYATLAR TAVANI AŞTI

Ramazan Bayramına 22 gün olmasına rağmen, bayram tatili için uçak bileti alacakların cebi yanacak. 309 liralık tavan fiyat uygulamasına rağmen THY’nin iç hat bilet fiyatları 400 lirayı aştı.
  • THY beceriksiz yönetim ve müsrifliği yüzünden büyük zararda Devlet desteği olmasa yarın batar en pahalı havayolu olması bile onu kurtarmaz
  • Tavan fiyat 100 TL olsun ve değişmesin
  • Onurun uçakları eski metal yorgunlugu denen bi şey var 10₺ içinde onurla uçacak halimiz yok sadece fiyata bakmıyoruz yani
  • En hesaplisi onur, pegasus en ucuz diye bi sey yok.

Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı, ha­va­cı­lık sek­tö­rün­de­ki fa­hiş bi­let fi­yat­la­rı­na dur de­mek için, 2013’ün son çey­re­ğin­de ta­van fi­yat uy­gu­la­ma­sı ge­ti­re­rek, en pa­ha­lı uçak bi­let fi­ya­tı­nı 299 TL’­ye sa­bit­le­miş­ti. Uy­gu­la­ma­nın sü­re­si Ni­san so­nun­da dol­du. Bu­nun üze­ri­ne, Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı­’nın bir ara­ya ge­tir­di­ği ha­va­yo­lu şir­ket­le­ri, Ma­yıs ayın­da ye­ni ta­van fi­ya­tın 309 li­ra ol­ma­sı ko­nu­sun­da uz­laş­tı.

Fiyatlar tavanı deldi

Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Lüt­fi El­van uz­laş­ma son­ra­sı yap­tı­ğı açık­la­ma­da, kur­da­ki yük­sel­me ve ma­li­yet­ler­de­ki ar­tış se­be­biy­le ta­van fi­yat­ta 10 li­ra­lık ar­tı­şa gi­dil­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Ta­van bi­let uy­gu­la­ma­sı, önü­müz­de­ki dö­nem­de ola­ğa­nüs­tü bir du­rum ol­ma­ma­sı ha­lin­de de­vam ede­ce­k” açık­la­ma­sı­nı yap­mış­tı. Bu­na rağ­men Ra­ma­zan Bay­ra­mı ön­ce­si bi­let fi­yat­la­rı yi­ne va­tan­da­şın ce­bi­ni ya­kı­yor. Özel­lik­le THY’­nin fi­yat po­li­ti­ka­sı ta­van fi­yat uy­gu­la­ma­sı­nın çok üs­tün­de sey­re­di­yor.

Bay­ram ta­ti­li bi­let­le­ri şim­di­den alın­sa bi­le İs­tan­bu­l’­dan Bod­ru­m’­a tek ki­şi­lik bi­let fi­ya­tı THY’­de 438 li­ra iken, Pe­gu­su­s’­ta 299, Atlasjet de, 302, Onur Ai­r’­de ise 232 li­ra.

Eko­no­mi Bu­si­nes­s’­tan pa­ha­lı!

Ba­zı uçuş­lar­da ise eko­no­mi sı­nıf bi­let­ler, Bu­si­ness Clas bi­let­le­rin fi­yat­la­rı­nı geç­miş du­rum­da. Ör­ne­ğin, İs­tan­bu­l’­dan Ada­na­’ya 25 Tem­mu­z’­da gi­de­cek tek bir ki­şi­nin eko­no­mi sı­nıf bi­le­ti 405 TL’ye kadar çıkarken, ay­nı ta­rih­te Bu­si­ness Class Fi­ya­tı 390 TL. İs­tan­bu­l’­dan Bod­ru­m’­a gi­de­cek bir ki­şi­nin tek gi­diş eko­no­mi sı­nıf bi­let fi­ya­tı 438 li­raya kadar yükseliyor.

THY ba­sın bü­ro­su ise 309 li­ra­lık ta­van fi­ya­tın tek yön için ol­du­ğu­nu, çift yön için ta­va­nın 618 li­ra ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, THY fi­yat­la­rı­nın ta­va­nı aş­ma­dı­ğı­nı sa­vun­du. Oy­sa ha­ber­de ver­di­ği­miz ör­nek­le­rin ta­ma­mı tek yön fi­yat­la­rın­dan olu­şu­yor.

Tavan resmi karar değil!

Bu arada konu Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ise, tavan fiyat uygulamasının hiçbir resmiyeti olmadığını, tamamen havayolu firmalarının kendi aralarında yaptığı bir anlaşma olduğunu söyledi.

Enflasyonun 2.5 kat üzerinde

THY’nin bilet fiyatı uygulamasını eleştiren Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, bilet fiyatlarının enflasyonun 2,5 kat üzerinde olduğunu belirterek, bu artışın tüketici haklarına ve ulaşım haklarına aykırı olduğunu söyledi.

Turhan Çakar, “TÜİK rakamlarında uçak bilet fiyatları 2013 Haziran ayında 261 TL iken, 2014 Haziran ayında 309,5 TL’ye çıktı. Bir yılda uçak bilet fiyatları yüzde 18,5 arttı. Enflasyonun neredeyse 2,5 katı. Yüzde 150 artmış durumda. Tüketicilerin uçağa binişteki satın alma güçleri düştü. Bu artışlar tüketicilerin istismar edildiğine en büyük örnektir” dedi. (Bugün)

FİYATLAR TAVANI AŞTI

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (9)

iPhone Uygulaması ~ 4 yıl önce
THY beceriksiz yönetim ve müsrifliği yüzünden büyük zararda Devlet desteği olmasa yarın batar en pahalı havayolu olması bile onu kurtarmaz

Yanıtla

Kalan karakter 1000
iPhone Uygulaması ~ 4 yıl önce
Tavan fiyat 100 TL olsun ve değişmesin

Yanıtla

Kalan karakter 1000
iPhone Uygulaması ~ 4 yıl önce
Onurun uçakları eski metal yorgunlugu denen bi şey var 10₺ içinde onurla uçacak halimiz yok sadece fiyata bakmıyoruz yani

Yanıtla

Kalan karakter 1000
en iyisi ~ 4 yıl önce
En hesaplisi onur, pegasus en ucuz diye bi sey yok.

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000