13 Aralık 2011, Salı 09:39:02

SHGM KENDİ PERSONELİ İÇİN KRİTER BELİRLEDİ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü çalışanlarının görevde yükselme, atama gibi değişiklik yapılmasına dair yönetmelik değişti. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikte neler var?
  • 02/11/2011tarih ve 661sayılı KHK ile sadece başvuru şartıyla mühendis kadrolarına atama yapılmadı mı? Bu soruyu çalıştığı kurumda 10 yıldır mühendis kadrosu bekleyen biri soruyor? Anayasa'nın 10'ncu maddesi ''eşitlik'' diyor. Eşitlik?!?
  • kriter belirlemek kolay ama bunca sorumluluğun yüklendiği personelin psikolojik olarak buna hazır olup olmadığına bakılmıyor.
  • emir demiri keserrrrr.... hadi bakalım çarpışsınlar bakalımmm kimler kazanacak sonrada isimleri açıklasınlar bakalım... ne verecekler kazananlara kredili ve mi araba mı... yoksaaaaaaaa..
  • Bilal bey liyakata cok onem verir. Biraz hemsericilik damari kabarir ama onu da bastirir. Bir de kalite cemberleri ve prosedur hazirlatmaktan cok hoslanir. Tk ya zone boardingi getiren kisidir. Hadi bakalim kolay gelsin..
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değişiklik 28141 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı. 

İşte Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde artık görevde yükselme, atama, unvan değişiklikleri gibi değişikliklere tabi olan maddeler;

MADDE 1 – 9/3/2006 tarihli ve 26103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Memur,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Muhasebeci,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 –
Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (3) ve (7) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) En az 4 yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının Mühendislik, İktisat, İşletme ve Hukuk Fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak.”

“2) Genel Müdürlükte en az 2 yıl çalışmış olmak ya da havacılıkla ilgili kamu/özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda en az 3 yıl çalışmış olmak şartlarından birine sahip olmak.”

“3) Yabancı dil bilgisi seviyesi bakımından; Kamu Personeli Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’ndanİngilizce dilinden en az 50 veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL) sınavından en az 130 veya International English Language Testing System (IELTS) sınavından en az 5 puana sahip olmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent ve aynı fıkraya aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

“2) Ana hizmet birimlerindeki Müdürlük kadrolarına atanacakların yabancı dil bilgisi seviyesi bakımından; Kamu Personeli Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’ndanİngilizce dilinden en az 70 veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL) sınavından en az 155 veya International English Language Testing System (IELTS) sınavından en az 6 puana sahip olmak.”

“(d) Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, adedi ve başvuru şartları sınav tarihinden en az kırk beş gün önce Genel Müdürlük internet sitesinde duyurulur. Personel, sınav duyurusunun yapıldığı tarihten itibaren en az beş iş günü içerisinde sınava katılmak için başvuruda bulunur. Eğitimin yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara eğitimin başlangıç tarihinden en az on gün önce duyurulur.”

“(2) Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan Genel Müdürlük personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine, Genel Müdürlükteki boş kadrolar için başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyanların
dilekçeleri, birimleri aracılığıyla son başvuru tarihine kadar İnsan Kaynakları Müdürlüğüne ulaştırılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.”

“(4) Puanların eşitliği halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir.”

“(7) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Görevde yükselme eğitim programlarında bu maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın (%60) altında olamaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Sınav sonuçları Kuruma ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Müdürlüğünce ilan edilir. İlgililere tebliğ edilmek üzere görev yaptıkları birimlere yazılı olarak da bildirilir.”

“(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) İlgililer, sınav sonuçlarının kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde Sınav Kuruluna itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Kurulunca en geç on iş günü içinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Sınav Kurulunun kararı kesindir.”

“(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) 10 uncu maddenin (f) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir.”

“(3) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2), (4), (8) ve (9) numaralı alt bentleri, 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi,
9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme formu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
9/3/2006
26103
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1.
29/6/2007
26567
2.
2/4/2011
27893
SHGM KENDİ PERSONELİ İÇİN KRİTER BELİRLEDİ

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (11)

Misafir ~ 6 yıl önce
02/11/2011tarih ve 661sayılı KHK ile sadece başvuru şartıyla mühendis kadrolarına atama yapılmadı mı? Bu soruyu çalıştığı kurumda 10 yıldır mühendis kadrosu bekleyen biri soruyor? Anayasa'nın 10'ncu maddesi ''eşitlik'' diyor. Eşitlik?!?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 6 yıl önce
kriter belirlemek kolay ama bunca sorumluluğun yüklendiği personelin psikolojik olarak buna hazır olup olmadığına bakılmıyor.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 6 yıl önce
emir demiri keserrrrr.... hadi bakalım çarpışsınlar bakalımmm kimler kazanacak sonrada isimleri açıklasınlar bakalım... ne verecekler kazananlara kredili ve mi araba mı... yoksaaaaaaaa..

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 6 yıl önce
Bilal bey liyakata cok onem verir. Biraz hemsericilik damari kabarir ama onu da bastirir. Bir de kalite cemberleri ve prosedur hazirlatmaktan cok hoslanir. Tk ya zone boardingi getiren kisidir. Hadi bakalim kolay gelsin..

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000