25 Nisan 2012, Çarşamba
Oya TORUM
Oya TORUM torumoya@hotmail.com

Yakın Geleceğin Sektörü: Lojistik

Yeditepe Üniversitesinin Uluslararası Lojistik Forumu 26-29 Nisan 2012’de gerçekleştiriliyor. Bu etkinlik içinde “Paket Kargo Taşımacılığı”, “Hava Kargo Taşımacılığı”, “Yer Hizmetleri”, “AB Uyum Sürecinde Kısa Mesafe Denizyolu Taşımacılığı ve Demiryolunun Denizyoluna Entegrasyonu”, “Konteyner Liman Operasyonları, Hizmetleri ve İnnovatif Çözümler”, “Lojistikte Rekabet Stratejileri Ve Yeni Pazarlar”, “Lojistik Köy Konsepti & AB’de Lojistik Köyler”, “Türkiye’de Lojistik Köyler” konuları tartışılacak. Foruma İstanbul dışında olmam nedeniyle katılamıyorum fakat bu vesile ile birkaç konuyu portalımıza taşıyorum.
 
Öncelikle “Lojistik” sözcüğünün anlamına değinelim. Lojistik sözcüğü “Logic” (mantık) ve “statistic” (istatistik) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen mantıksal istatistik şeklinde tanımlanabilir. Yunancada düşünce sanatı başka bir deyişle “mantıkla, düşünceyle ilgili” anlamını taşımaktadır. Genel kullanımda ise taşıma ve destek hizmetlerini ifade etmektedir.
 
Lojistik; müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için ürün, hizmet ve bilginin; kaynağından tüketildiği son noktaya (son tüketiciye) kadar tüm tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir şekilde planlanması, planların uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulmasıdır.(1) Bu tanıma eklenecek bir diğer önemli husus ise servis ve bakım hizmetinin de sağlanmasıdır. 
 
Lojistik diğer taraftan askerî bir terim olup, esas önemi 2. Dünya Savaşı'nda anlaşılmış ve sonrasında lojistiğe bilimsel bir konu gözüyle bakılmaya başlanmıştır. Lojistik iş ve özel hayatımızın bütününü kapsamış durumdadır. Günümüzde; lojistiği, yaşamın bel kemiği olarak tanımlarsak abartmış olmayız.
 
Lojistiğin önemi
 
Küreselleşmeyle birlikte, işletmeler daha fazla ithalat ve ihracat yapmak durumunda kalmış; tam zamanında pazarda yer almak rekabetin temel koşullarından biri olmuştur. Bu nedenle işletmeler rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmek için uzakları yakınlaştıran “ulaştırma sistemlerini” daha da önemser hale gelmiştir.

Zamanında pazarda var olabilme yerel, bölgesel ya da küresel mesafeler ulaşım sistemlerini bir arada kullanmayı (entegrasyonu) çoklu ulaşım sistemlerini gündeme taşımıştır. Çoklu ulaşım sistemlerini kullanmak hizmetlerin organizasyonunu güçleştirmekte ve maliyetlerinin artışına neden olmaktadır. Pazarı kaybetmemek, rekabet ederken maliyetleri düşürmek, tam zamanında hizmet vermek adına, hizmet sürecinin tüm aşamalarının yönetimi sorunsalına çözüm olarak 'lojistik yönetimi' karşımıza çıkmaktadır. 
 
Lojistik operasyonları tek çatı altında bir işletme anlayışı ile yürütmek giderek güçleşmektedir. Firmalar bir taraftan rekabet ederken, diğer taraftan rekabet içinde ortak hareket edebilecek çözümler aranmaya başlamışlardır. Lojistik yerleşme birimleri fikri de bu yaklaşımlardan doğmuştur.
 
Lojistik bölge ya da lojistik köy; ulusal, transit ve uluslararası taşımacılık, lojistik ve mal/eşyanın dağıtımı ile ilgili tüm faaliyetlerin içinde bulunduğu alan olarak tanımlanmaktadır. Lojistik bölgelerin kaplayacağı arazi tercihen devletin mülkiyetinde olmakta ve yine devlet olanakları ile altyapısı hazırlanmaktadır. Bu alanlardaki faaliyetler ise farklı işletmeciler tarafından gerçekleştirilmektedir. İşletmeler mevcut bina ve tesislerin (antrepolar, ambalajlama tesisleri, depolama sahaları, bürolar, otopark alanları gibi) sahibi veya kiracısıdırlar. Yükleme, boşaltma, handling (3), tartı hizmetleri ise tek elden verilmektedir.
 
Avrupa'da Lojistik Köyler
 
Bunların büyük bir kısmı Avrupa Birliği organizasyonu olup 8 ülkede 40'tan fazla lojistik köy işletilmektedir. En önemlileri, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Yunanistan, Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Polonya, Ukrayna, Macaristan ve Portekiz’de bulunmakta ve yaklaşık 2400 taşıma işletmecisi bu köylerden yararlanmaktadır.(4) 
 
Lojistik köyleri her türlü ulaşım sistemi ile bağlantılı, depolama, bakım-onarım, yükleme-boşaltma, handling, tartı, yükleri bölme, birleştirme, paketleme gibi faaliyetleri bir arada gerçekleştirme olanağı sağlamaktadır. Aynı zamanda taşıma/ulaşım sistemleri arasında düşük maliyetli, hızlı, güvenli, aktarma alanlarına ve donanımlarına sahiptir. 
 
Lojistik ve kentler
 
Lojistik hareketlilik kentlerin gelişimini doğrudan etkilemektedir. Üretilen mal ve hizmetlerin dağıtımı taşımacılık faaliyetlerine ivme kazandırmıştır. Üretimin artması ve rekabet; pazarları, yerel düzeyden küresel düzeye doğru çekmiştir. Bu çekimin ulaşım sistemlerine yansımasının en güzel örneği tarihi İpek Yoludur. İpek Yolu boyunca pazaryerleri tacirlerin kalacakları yerler ve eşyaların saklanacağı depolar şeklinde oluşmuş, daha sonra ticari faaliyetlerin yoğunlaşmasıyla önemli merkezlere dönüşmüştür.
 
Günümüzde taşımacılığın coğrafi engelleri hava yolu ile aşılmakta, raylı, kara ve deniz yolu ulaşım sistemleri birbirini destekler şekilde tasarlanmaktadır. 
 
Lojistik ve çevre 
 
İklimsel değişiklikler, hava kirliliği, gürültü ve flora-fauna çeşitliliğinin azalması, toprak/doğa alanları ile yapı ve yol alanlarının dengelerinin bozulması çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Teknoloji ne kadar gelişse de bu olumsuz etkilere karşı alınacak önlemler yetersiz kalmakta; bu sıkıntılar köylerin ArGe gereksinimi artırmaktadır. Söz konusu alanlarda araştırma enstitüleri, laboratuarlar da yerlerini almaktadır. 

Lojistik ve istihdam
 
Önümüzdeki yıllar entegre lojistiğin yılları olacaktır. Entegre lojistiğin gerektirdiği alışılmışın dışında yeni hizmet alanları ile karşılaşılacaktır. Sürekli ve hızlı ürün/hizmet akışlarını organize ederek iş süreçlerini bir bütün olarak görmek artık bir zorunluluktur. Bu çerçevede yurtiçi ve yurtdışı üreticilerle, tedarikçilerle ilişkilerden fabrika ortamına, depo-ambar hizmetlerinden dağıtım planlamasına kadar bir dizi faaliyet sürekli etkileşim halindedir. Bütün bu gelişmeler yeni bir yönetici ve uzman profilini ortaya çıkarmaktadır. 
 
Lojistikte Hava Kargo sektörümüz
 
Hava kargo deyince 90’lı yılların sonuna kadar yolcu uçaklarının altındaki hacim akla gelirdi. Hava kargo kapasitesi 2000’li yılların başında 20 ton idi. Bugün hava kargoda Türkiye bir lojistik hub durumundadır. Şimdi ülke olarak lojistik merkez iddiası için lojistik bölgeleri kurarak yeni bir “süreç” şekillendirilmelidir. Türkiye’de şu an 50 milyar USD hacmi olan lojistik sektörünün cirosunu birkaç sene içinde 100 milyar doların üzerine çıkarmak mümkündür. 
 
Bugün ülkemizde hava kargo sektörünün kapasitesi 1000 ton’dur. Dolayısıyla bu kapasitenin 2012 sonunda yaklaşık 2 bin tona ulaşacağı öngörülmektedir. 
Türk hava kargo filosu Türkiye'nin bugünkü ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeydedir. Bazı kargo şirketlerinin 100 ton kapasiteli uzun menzilli Boeing 747 uçaklarını getirmeleri halinde kapasite yükselecek.(4) 
 
Lojistik merkez olmak için dünyanın her yerine uzanmaya olanak verecek alt ve üst yapıların kurmak gerekmektedir. Kuşkusuz dünyanın her yerine uzanabilmek için büyük kapasiteli ve uçaklara ihtiyaç vardır. Ülkemizin 2023 hedefi olan 500 milyar dolarlık ciroda hava kargonun da çok ciddi bir payı olacak. Çin, Afrika, Arap ülkeleri ve kuzeyimizdeki ülkeler ile ticaret artacak ile Avrupa ülkeleri ile ticarette tam zamanındalık önem kazanacak. 
 
Sonuç
 
Hava kargo sektöründe yeniliklere ihtiyaç olduğu açıktır. Yenilik hem hukuki ve ticari yapılar hem de teknik yapılarla ilgili. Gümrük serbestîsinin geliştirilmesi için bu işi havacılıkta çok iyi yapan Dubai’nin denizcilikte çok başarılı olan Rotterdam’ın incelenmesinin (benchmark) yararı olacaktır. Lojistik merkez olabilmek için mal ve hizmet akışını sorunsuz ve tam zamanında gerçekleştirmek yasal, fiziksel ve teknolojik altyapıyı hazırlamak gerekmektedir.
 
Hava kargo sektöründe fiyatı belirleyen unsurlar yakıt, uçağın kirası/bakım vb giderleri, pilot ve teknisyen ücretleri… Bu nedenle aşağı yukarı fiyatla rekabet etmek güç.  Hizmet kalitesi rekabet avantajı sağlamakta… Şimdilik hava kargoda yurt içinde değil bölgedeki diğer hava kargo taşıyıcılarla rekabet söz konusu.
 
Disiplinler arası yaklaşım gerektiren yakın geleceğe hazırlanmak için işletmelerin kurumsal gelişiminde, çalışanların ve yöneticilerin gelişiminde lojistiğin bütünselliğinin kavranması ve uzmanlık alanlarında da eleman yetiştirilmesi yerinde olacaktır. 
Yeni bir uzmanlık alanı düşünenler, gençler zaman kaybetmeden lojistik alanında uzmanlaşmalıdırlar.
 
The Council of Logistics Managment (CLM) Lojistik
Elleçleme
Yavuz Çizmeci
Yakın Geleceğin Sektörü: Lojistik

Facebook Yorum

Yorumlar

Hocam ~ 6 yıl önce
Bu yılların şifresi lojistik olacak. aslında hayatımızın her alanında lojistik var.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
İpek yolu ~ 6 yıl önce
İpekyolu önemini koruyor lojistik güclenme TUrkiye için stratejik önem taşıyor. Servis hizmeti de birlikte organize edilmeli. Bkim hizmetide

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Lojistik ~ 6 yıl önce
Lojistik çok kapsamlı bir konu. Derinleştirilmeli diye düşünüyorum. Belki airporthaber de lojistik köşesi açılabilir.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Hava Lojistiği mi ? ~ 6 yıl önce
Oya hn lojistik artık MultiModel e doğru gidiyor, Yeditepe de yapılacak olan Foruma kimler katılacak merakla bekliyorum, çünki bu tarz nitelikli etkinliklere niteliksiz çok adam davet edilir sırf şov yapsınlar diye. Saygılar DGRC

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Konuşma özetleri ~ 6 yıl önce
Konusmalara nasil erişilebilir? Web sitesi varmı? Seneye yapılacaksa daha erken haberimiz olmalı.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 6 yıl önce
Yeditepe Üniversite'sinin 3. kez düzenlenecek olan Lojistik Forumu sektördekiler ve sektöre adım atacaklar için çok faydalı olacak.. Organizasyonda başarılar.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 6 yıl önce
Her sene gerçekleşen bir organizasyon ben bizzat katıldım.Çok verimli,düzenleyen arkadaşları tebrik ederim.

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000