16 Mart 2012, Cuma 09:24:58

"PAHALI UÇUYORUZ, SIKINTI YAŞIYORUZ"

Tan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tan: “Türkiye’nin en pahalı uçak biletini satın alıyoruz. Kış boyunca uçuşlar iptal ediliyor. Charter uçuşumuz yok, yıllardır kent merkezine yakın bir bölgeye havaalanı yapılsın istiyoruz ama olmuyor” diyerek Denizlili işadamlarına çağrıda bulundu.
  • e normaldir bence denizli nin yakinina havaalani yapilmasi sart askeri statu var diye ozel sektor gidemiyo eger havaalani yapilacaksa ozel sektor ucar
  • Gercekten bir Denizlili olarak havalimaninin sehir merkezine 65km uzak olmasini yillardir yadirgiyorum. O bölge alan icin uygun sartlarda degil. Ve uzakligi yüzünden gelismesi mümkün degil. Ve özel sirketler hicbir zaman sefer düzenlemeyi düsünmezler. Ibrahim bey insallah bu projesini gerceklestirir ve Denizli de hakettigi limana kavusmus olur. Gezgin01.
  • havacılık işi ile uğraşan biri olarak soruyorum. tekstilciden niye havacıu olamıyormus tkstilcidn beyaz esyacı vestel oluyor da havacı niye olmuyor. ali sabancı babasından mı çgrenci havacılıgı.
  • Şehir merkezine daha yakın bir yere bölgesel havacılık için daha küçük bir hava alanı yapılsa, hem ticari bölgesel havacılık gelişir ve insanlar kara yoluna muhtaç kalmaz, hem de işadamı beyefendi çiçeğini ya da taza sebze-meyvesini bu alandan direkt İstanbul'a uçurarak yine aynı gün Hollanda'ya ulaştırabilir.
Fahiş uçak bi­let­le­ri, hava ko­şul­la­rı yü­zün­den ya­şa­nı­lan uçuş so­run­la­rı, as­ke­ri statü ne­de­niy­le özel hava yolu şir­ket­le­ri­nin ya­şa­dı­ğı güç­lük­ler ve kente olan me­sa­fe­si yü­zün­den yıl­lar­dır De­niz­li­li işa­dam­la­rı­nın dil­len­dir­di­ği en büyük so­run­lar­dan bi­ri­dir Çar­dak Ha­va­ala­nı.

Şu ana kadar çö­zü­mü dev­let­ten bek­le­yen De­niz­li­li işa­dam­la­rı, kente yeni bir ha­va­ala­nı ya­pıl­ma­ya­ca­ğı yö­nün­de­ki ka­na­atin ar­dın­dan kol­la­rı sı­va­dı. İşa­da­mı İbra­him Tan, De­niz­li­li işa­dam­la­rı­na bir­lik­te özel ha­va­ala­nı yapma çağ­rı­sın­da bu­lun­du. Bu­lun­mak­la kal­ma­yıp bir ha­va­ala­nın ma­li­ye­ti ko­nu­sun­da kap­sam­lı bir araş­tır­ma yaptı. Fi­zi­bi­li­te ha­zır­la­dı, yön­te­mi ko­nu­sun­da öne­ri­ler oluş­tur­du ve bunu De­niz­li gün­de­mi­ne ta­şı­dı.

“Pa­ha­lı uçu­yo­ruz, sı­kın­tı­lar ya­şı­yo­ruz”

İşa­da­mı İbra­him Tan, “Yurt­dı­şın­dan müş­te­ri­miz ge­li­yor, kış şart­la­rı yü­zün­den Çar­dak’a kadar gelen uçak ine­me­den tek­rar İstan­bul’a dö­nü­yor. 300 li­ra­nın üze­rin­de ücret öde­ye­rek İstan­bul’a uçu­yo­ruz. Oysa ki özel iş­let­me­le­rin ol­du­ğu alan­lar­da De­niz­li­li­le­rin üç misli me­sa­fe­de uçan­lar 40-50 li­ri­ya uça­bi­li­yor” diye ko­nu­şa­rak ya­şa­nı­lan temel sı­kın­tı­la­rı an­lat­tı. De­niz­li’nin yeni ya­tı­rım alan­la­rın­dan bi­ri­nin de se­ra­cı­lık ol­du­ğu­na dik­kat çeken Tan, ya­kın­da De­niz­li­li’nin canlı çiçek üre­ti­mi­ni de ger­çek­leş­ti­re­ce­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek, “Ben artık De­niz­li­li bir işa­da­mı ola­rak ye­tiş­tir­di­ğim çi­çe­ği aynı gün Hol­lan­da’ya ye­tiş­ti­re­bi­le­ce­ğim kargo uçak­la­rı­nın ine­bi­le­ce­ği bir ha­va­ala­nı is­ti­yo­rum. Daha ucuza uçmak is­ti­yo­rum, her türlü olum­suz hava şar­tın­dan et­ki­len­mek is­te­mi­yo­rum” diye ko­nuş­tu.

Uzun sü­re­dir araş­tı­rı­yo­rum

İbra­him Tan, bir ha­va­ala­nın ya­pı­mı, ma­li­ye­ti, tek­nik yön­le­ri ko­nu­sun­da bir ayı aşkın za­man­dır araş­tır­ma yap­tı­ğı­nı söy­le­di. Is­par­ta’da uçak bakım mer­ke­zi yapan ve ne­den­le kısa süre önce ha­va­cı­lık sek­tö­rü­ne adım atan Tan, “Bu ne­den­le bil­gi­ye ulaş­mam zor ol­ma­dı. Artık en azın­dan eli­miz­de De­niz­li’nin uzun bir süre ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­cak bir ha­va­ala­nı için nasıl bir ara­zi­ye ve kaç li­ra­ya ih­ti­ya­cı­mız ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.

Nasıl bir ha­va­ala­nı ola­cak?

Ha­va­ala­nı­nın ma­li­ye­ti­nin çok ra­hat­lık­la bir­kaç işa­da­mı­nın üst­le­ne­bi­le­ce­ği bo­yut­ta ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Tan, “Her türlü yolcu uçağı ve kargo uçak­la­rı­nın inip kal­ka­bil­me­si için 3 ki­lo­met­re uzun­lu­ğun­da, 50 metre ge­niş­li­ğin­de bir pist bize ye­ter­li ola­cak. Pis­tin tek­nik do­na­nı­mı ve ışık­lan­dır­ma­sı­nın yanı sıra apron, ter­mi­nal bi­na­sı, hiz­met bi­na­la­rı yap­ma­mız ye­ter­li. Bunun ma­li­ye­ti or­ta­da” diye ko­nuş­tu.

Ara­zi­yi dev­let çözer

Söz ko­nu­su ha­va­ala­nı ya­pı­mı için tek parça bir arazi bul­ma­nın daha man­tık­lı ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Tan, bunun için ha­zi­ne ara­zi­le­ri­nin en uygun yön­tem ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. “Dev­le­tin elin­de ina­nı­yo­rum ki böyle bir alan var­dır, bu­lu­na­bi­lir” diye ko­nu­şan Tan, “Arazi bu­lun­sun biz kendi ha­va­ala­nı­mı­zı ken­di­miz ya­pa­rız. Hatta ha­va­cı­lık şir­ke­ti­min yö­ne­ti­ci­le­ri­ne bu ko­nu­da ta­li­mat ver­dim. Fi­nans­man ha­zır­lı­ğı­na bile baş­la­dık” dedi.

“Ben bu işi ya­pa­rım”

Tan, mev­cut ara­zi­nin bu­lun­ma­sı ile bir­lik­te De­niz­li’nin bu işin üs­te­sin­den ge­le­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor. “Her­şe­yi dev­let­ten bek­le­me­ye­lim, ma­dem­ki bu kadar dert ya­nı­yo­ruz, taşın al­tı­na eli­mi­zi ko­ya­lım. Şu ana kadar ol­du­ğu gibi bu ko­nu­da da De­niz­li’nin kendi so­run­la­rı­nın üs­te­sin­den kendi im­kan­la­rıy­la çö­ze­bi­le­ce­ği­ni her­ke­se gös­te­re­lim” dedi. Tan söy­lem­le­ri­ni bir adım daha öteye gö­tü­re­rek, “Kimse gir­me­se bile tek ba­şı­na bu alan­da ya­tı­rım yap­ma­ya ka­rar­lı­yım”

DenizliHaber

"PAHALI UÇUYORUZ, SIKINTI YAŞIYORUZ"

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (8)

Misafir ~ 6 yıl önce
e normaldir bence denizli nin yakinina havaalani yapilmasi sart askeri statu var diye ozel sektor gidemiyo eger havaalani yapilacaksa ozel sektor ucar

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 6 yıl önce
Gercekten bir Denizlili olarak havalimaninin sehir merkezine 65km uzak olmasini yillardir yadirgiyorum. O bölge alan icin uygun sartlarda degil. Ve uzakligi yüzünden gelismesi mümkün degil. Ve özel sirketler hicbir zaman sefer düzenlemeyi düsünmezler. Ibrahim bey insallah bu projesini gerceklestirir ve Denizli de hakettigi limana kavusmus olur. Gezgin01.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 6 yıl önce
havacılık işi ile uğraşan biri olarak soruyorum. tekstilciden niye havacıu olamıyormus tkstilcidn beyaz esyacı vestel oluyor da havacı niye olmuyor. ali sabancı babasından mı çgrenci havacılıgı.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 6 yıl önce
Şehir merkezine daha yakın bir yere bölgesel havacılık için daha küçük bir hava alanı yapılsa, hem ticari bölgesel havacılık gelişir ve insanlar kara yoluna muhtaç kalmaz, hem de işadamı beyefendi çiçeğini ya da taza sebze-meyvesini bu alandan direkt İstanbul'a uçurarak yine aynı gün Hollanda'ya ulaştırabilir.

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000