12 Kasım 2013, Salı 09:21:28

GÖRGÜLÜ KARDEŞLERE BÜYÜK ŞOK !

Talha ve İsa Görgülü, 43 milyon euroyu usulsüz yolla hesaplarına aktarmakla suçlandı. Alman savcılığı, iki kardeşi bulmak için Türkiye ve Rusya’da iz sürüyor...
  • Allah onların da TAHİR'in de belasını versin haram zıkkım olsun burunlarından fitil fitil gelsin yüzlerce belki onların aileleriyle binlerce kişinin ahını aldılar elbet bir gün çıkar

Talha ve İsa Görgülü, 43 milyon euroyu usulsüz yolla hesaplarına aktarmakla suçlandı. Alman savcılığı, iki kardeşi bulmak için Türkiye ve Rusya’da iz sürüyor.

Al­man mahkemesi, if­las eden ha­va­yo­lu şir­ke­ti SKY Air­li­nes ile se­ya­hat şir­ke­ti GTI Tra­ve­l’­in sa­hi­bi olan Ka­yı Gru­p’­un Baş­ka­nı Tal­ha Gör­gü­lü ve kar­de­şi İsa Gör­gü­lü hak­kın­da tu­tuk­la­ma ka­ra­rı çı­kar­dı.

Tu­tuk­la­ma ka­ra­rı, Gör­gö­lü kar­deş­le­rin, se­ya­hat fir­ma­la­rı GTI’­nın if­la­sı­nı ver­me­den kı­sa sü­re ön­ce, şir­ke­te ait 43 mil­yon eu­ro­yu (117 mil­yon li­ra­yı) Al­man­ya­’dan Tür­ki­ye­’de­ki ki­şi­sel he­sap­la­rı­na ak­tar­dık­la­rı ge­rek­çe­siy­le alın­dı.

Sav­cı­lık kay­nak­la­rı, bu iş­lem­den son­ra Al­man­ya­’dan ay­rı­lan iki kar­de­şin, Tür­ki­ye ya da Rus­ya­’da ola­bi­le­ce­ği­ni bil­dir­di. Tal­ha ve İsa Gör­gü­lü­’nün, pa­ra ha­va­le­le­le­ri­nin ar­dın­dan Tür­ki­ye­’de, 2013 yılında 4 ye­ni şir­ket kur­du­ğu da be­lir­len­di.

35 milyon lira borç

26 Tem­muz 2000’de 41 mil­yon li­ra ser­ma­ye ile Sky Ha­va Ta­şı­ma­cı­lık ku­rul­du. 71 mil­yon lira ser­ma­ye­li Ka­yı-Tur Tu­rizm ve Sa­na­yi Ti­ca­ret A.Ş.’nin İTO­’ya ka­yıt ta­ri­hi ise 29 Tem­muz. An­cak 2 Ağus­to­s’­ta ku­ru­lan 15 mil­yon lira ser­ma­ye­li Ka­ra Kar­tal Ta­şı­ma­cı­lık ile 5 Ağus­to­s’­ta ku­ru­lan 43.5 mil­yon lira ser­ma­ye­li GTI Tu­rizm İş­let­me­ci­lik- Se­ya­hat şir­ke­ti­nin da­ha iş­lem­le­ri sü­rer­ken, if­las­la­rı­nın açıl­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.

Bu du­rum, Al­man­ya­’dan ak­ta­rı­lan pa­ra­la­rın bu­ra­lar­da kul­la­nıl­dı­ğı ve bir şe­kil­de ye­ni­den if­las ve­ri­le­rek bu yollarla pa­ra­nın kay­be­dil­di­ği şüp­he­le­ri­ne yol aç­tı.

Al­man sav­cı­lı­ğı her yer­de iki kar­de­şi arar­ken, Tür­ki­ye­’de­ki tu­rizm­ci­ler de on­la­rı bu­la­mı­yor. Çün­kü GTI Travel’in, Tür­ki­ye­’ de ça­lış­tı­ğı otel­le­re 35 mil­yon li­ra borcu olduğu öğrenildi. (Sözcü)

GÖRGÜLÜ KARDEŞLERE BÜYÜK ŞOK !