05 Ocak 2012, Perşembe 09:33:40

"DHMİ PERSONELİ HARİÇ" İBARESİ KALDIRILDI

Eşit işe eşit ücret uygulamasında "DHMİ personeli hariç" ibaresinin ardından Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) dava açmıştı. Yapılan düzenlemelerin ardından ek ödemelerle ilgili düzenlemenin 15 Ocak tarihinde yürürlüğe gireceği bildirildi.
  • Birileri tamamen güvenilirliğini yitirdi. Daldaki portakal bebek oldu yakında sünnet oluğ okuma yazma öğrenecek. Bu gidişle askere gider gelir evlenir.
  • BUNUDA AYLARCA HATTA YILLARCA BEKLERİZ ARTIK VALLAHA BİLLAHA TALLAHA DİLENCİDEN BETER ETTİLER BİZİ RAHMETLİ ECEVİTİN VERDİĞİ %20 LERİ BEĞENMİYORDUK DÜŞTÜĞÜMÜZ HALE BAKIN YA
  • yani???
  • Emeği geçenlere teşekkürler,diğer taraftan EUROCONTROL TAZMİNATLARININ alınması konusunda YPK kararı hakkında BELİRSİZLİKTEN BIKTIK. Hatta usandık. Airport haberin 5 sene önceki gibi bizleri aydınlatmasını diliyorum...
BTS'den yapılan açıklamada;

Kamu kurumlarında çalışanlarına eşit işe eşit ücret verilmesi gerekçesiyle önceleri denge tazminatı olarak verilen tazminatlar sonradan ek ödeme olarak verilmeye başlanmıştır. Ancak yapılan bu ödemeden Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personeli Yüksek Planlama Kurulu’nun (YPK) ek ödeme kararına konulan (DHMİ personeli hariç) ibaresinden dolayı yararlandırılmamaktaydı. Bu adalesizliğe karşı Sendikamız tarafından açılan dava halen devam etmektedir. KİT’lerde II sayılı cetvele tabi olarak çalışan personele daha önceleri YPK kararıyla verilmekte olan ek ödemeler Resmi Gazete’nin 02.11.2011 tarih ve 28103(Mükerrer) sayısında yayınlanan Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında düzenlenmiştir.

666 sayılı KHK’da yapılan düzenlenme sonucunda DHMİ personelinin ek ödemelerden yararlanılıp yararlanamayacakları hususu sıkça tartışılır hale gelmiştir. 399, 666 ve 375 sayılı KHK’lar ile Maliye Bakanlığı tarafından 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine İlişkin çıkarılan (Seri No:161) Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’nin incelenmesi sonucu aşağıdaki açıklamanın yapılması yararlı görülmüştür.

1-) 666 sayılı Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek maddeler getirilmiştir.

Ek Madde 9 - (Ek: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılır.

Anılan Maddede Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeli hariç tutulmamıştır.

Hangi unvana hangi oranda ek ödeme verileceği 666 sayılı KHK’nın (I) sayılı cetvelinin (Ç) bölümünde açıklanmıştır.

2-) 666 sayılı Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye getirilen Ek Madde 10'da ise ücret ve tazminatlar düzenlenmiştir.

EK MADDE 10- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Başbakanlık ve bakanlıklar ile bunların bağlı ve ilgili kuruluşları (Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesi kapsamında bulunanlar hariç), sosyal güvenlik kurumları, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının;

a) Merkez teşkilatlarında Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarda yer alanlar hariç olmak üzere bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvelde yer alan unvanlı kadrolarda bulunanlardan,

b) Taşra teşkilatlarına ait kadrolarda bulunup, kadro unvanları ekli (II) sayılı Cetvelde yer alanlardan,

c) Merkez teşkilatlarında; Dışişleri Meslek Memuru ve Konsolosluk ve İhtisas Memurları, özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe yardımcı veya stajyer olarak alınıp belirli süreli yetiştirme döneminden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda müfettiş, uzman, denetçi, kontrolör, aktüer ve stenograf unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca söz konusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ve bunların yardımcı ve stajyerleri ile iç denetçilerden ekli (III) sayılı Cetvelde yer alan unvanlı kadrolarda yer alanlardan,

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre almakta olanlara anılan Cetvellerde kadro unvanlarına karşılık gelen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarlarda ücret ve tazminat verilir.

Atıfta bulunulan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesine bakıldığında bunun Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde çalışanların almakta oldukları havacılık tazminatı olduğu görülecektir.

Ek Madde 2 — (Ek: 21/4/2005 – 5335/27 md.; Değişik: 23/7/2010-6009/56 md.)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri kapsamına giren personeline; aylık tutarı, “Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı” prensipleri çerçevesinde personel maliyetlerinin tamamı karşılanan kadro ve pozisyonlarda bulunanlar için en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının % 600’ünü, kısmen karşılanan kadrolar ve pozisyonlarda bulunanlar için aynı miktarın % 300’ünü, pilotlar için ise % 1000’ini, diğerleri için de % 150’sini geçmemek üzere Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen oran, esas ve usullere göre “Havacılık Tazminatı” ödenir. Yüksek Planlama Kurulu, yukarıda belirtilen kriterlere göre aynı tazminat tavanı grubu içerisinde yer alan bir kadro veya pozisyon unvanında çalışanlar için uygulanacak tazminat oranını, birimin bulunduğu yer, iş yoğunluğu, öğrenim durumu farklılığı, hizmet süresi, personel temininde güçlük gibi kriterleri birlikte veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle ve ödenecek tazminat tutarının % 30’unu geçmeyecek şekilde farklılaştırmaya yetkilidir. Bu şekilde yapılacak ödemeler, sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanı ile kapsama dahil personele verilecek diğer hak ve ödemelerin hesabına esas alınacak matrahın tespitinde dikkate alınmaz.

Bu tazminat, aylıklara ilişkin esaslar çerçevesinde gelir vergisi ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.

Ek 10. maddenin incelemesinde görüleceği üzere sayılan kurumlar ve unvanlarda çalışanlar için bu maddede belirtilen ücret ve tazminatlar bakımından bir kısıtlama getirilmiştir. Bu maddede belirtilen Ücret ve tazminatlar ise 666 sayılı KHK’nın sonunda bulunan II ve III sayılı cetvellerde belirtilen ücret ve tazminatlardır. Bu cetvellerde unvanı sayılan DHMİ personeli anılan tazminatı alamayacaklardır.(Bu durumda bulunan unvan sayısı DHMİ’nin 399 sayılı KHK’nın I sayılı cetvelindeki bazı unvanları kapsamaktadır.)

Bu maddede belirtilen ücret ve tazminatlarla ek ödeme farklı kalemler olup, bu maddedeki kısıtlamadan yola çıkılarak ek ödemelerden DHMİ personelinin yararlanamayacağı söylenemez.

3-) Ayrıca Maliye Bakanlığı tarafından 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine İlişkin çıkarılan (Seri No:161) Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’ de Resmi Gazete’nin 01.01.2012 tarih ve 28160 no.lu sayısında yayınlanmıştır.

Anılan Tebliğde yine 375 sayılı KHK’nın Ek 9 uncu maddesi uyarınca yapılacak ek ödemeye ilişkin açıklamasında 399 sayılı KHK’ye ekli (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele ek ödeme verileceği belirtilmiştir.

Bu tebliğde de ek ödeme açısından DHMİ personeli hariç tutulmamıştır.

Tebliğin 375 sayılı KHK’nın ek 10 uncu maddesi uyarınca ödenecek ücret ve tazminata ilişkin açıklamalar bölümünde de bu madde kapsamında bulunan ekli (II) ve (III) sayılı cetvellerde unvanlarına yer verilen memurlara (geçici 12 madde de öngörülen durumlar hariç) ücret ve tazminatın ödenmesinin öngörüldüğü,

MİT Müsteşarlığı personeli 2659 sayılı Adli Tıp Kumru Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında bulunan personel, DHMİ Genel Müdürlüğünde görev yapan memurlar ile kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatlarında mülki idare amirliği sınıfına ait kadrolarda buluna memurlar ek 10 uncu kapsamı dışında tutulduğundan, bunlara da bu madde uyarınca ücret ve tazminat ödemesi yapılmayacaktır denilmiştir.

Önceden de izah edildiği gibi 666 sayılı KHK deki II ve III sayılı cetvellerin incelemesinde de görüleceği gibi DHMİ personelinin de hariç tutulduğu ücret ve tazminat ödemesinin ek ödemelerle ilgisi yoktur.

4-) DHMİ Personelinin Havacılık tazminatını düzenleyen 399 sayılı KHK’ın ek 2 inci maddesi halen yürürlüktedir.

5-) Ek ödemelerle ilgili yapılan düzenleme 15.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.
"DHMİ PERSONELİ HARİÇ" İBARESİ KALDIRILDI

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (9)

Misafir ~ 6 yıl önce
Birileri tamamen güvenilirliğini yitirdi. Daldaki portakal bebek oldu yakında sünnet oluğ okuma yazma öğrenecek. Bu gidişle askere gider gelir evlenir.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 6 yıl önce
BUNUDA AYLARCA HATTA YILLARCA BEKLERİZ ARTIK VALLAHA BİLLAHA TALLAHA DİLENCİDEN BETER ETTİLER BİZİ RAHMETLİ ECEVİTİN VERDİĞİ %20 LERİ BEĞENMİYORDUK DÜŞTÜĞÜMÜZ HALE BAKIN YA

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 6 yıl önce
yani???

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Misafir ~ 6 yıl önce
Emeği geçenlere teşekkürler,diğer taraftan EUROCONTROL TAZMİNATLARININ alınması konusunda YPK kararı hakkında BELİRSİZLİKTEN BIKTIK. Hatta usandık. Airport haberin 5 sene önceki gibi bizleri aydınlatmasını diliyorum...

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000