25 Mayıs 2014, Pazar 08:20:29

'HAVALİMANI TAKSİSİ DERHAL KALDIRILMALI'

Sözcü yazarlarından Ege Cansen, Atatürk Havalimanı'nda daha fazla gelir etmek maksadıyla yanlışlar yapıldığını ifade ederek, kaliteden ödün verildiğini yazdı.
  • Amerika'da bir havaalanında kısa süreli kalışların 75 cent (1.5 TL) olduğunu gözümle gördüm. Bu sayede kimse yolcu beklemek için terminal önünü işgal etmiyor, yollar kapanmıyor, ceza da yazılmıyordu. Aklın yolu bir ama hazret-i rant müsaade etmez ki.
  • Birde elhamdülüllah müslümanim der, sorarsan. Müslümanlikta hak var haram var. Bunlarin ne bicim din anlayisi var, anlamiyorum. Yaziklar olsun.
  • AHL'de heryer balik istif, herkes ust uste, ozellikle transit bolgeden gidis katina cikislarda izdiham yasaniyor, kontuar,guvenlik kontrolu,pasaport kontrolu vs kuyruklar had safhada ve cok az polis calisiyor ,tuvaletler,bekleme salonlari yetersiz,free shoplar yer darligindan o kadar yolcunun rahatca alisveris yapmasina engel oluyor ayni sey kafeler icinde gecerli, restorant ve kafeler cok pahali, otopark da oyle, arkadasin dedigi gibi seritleri maganda taksiciler, ozel araclar,tur otobusleri,valeler paylasmislar trafik felc, bunlari dusunerek otobuslerin vs giris,vikis yapabilecegi dogru duzgun otopark yapmamislar , cogu yerde kisa sureli beklemelr icin bekleme cepleri varken bizde o da yok yine kisa sureli arac parki icin bile otoparka para odeniyor, alana gelen ve giden yollarin ustu acik otopark olmus hem kazalara davetiye cikiyor hem de goruntu prestij acisindan hic hos degil, ortalikta 2-3 tane trafik polisi ya var ya yok o da buyuk sorun, anli sanli tav yoneticilerine duyurulur!
  • Gecen gun turistin birini bakirkoye 200 tlye goturdum diye ovunen sofere yahu ayiptir gunahtir biz o fiyata almanyadan buraya getiriyoruz deyince bizimle bir derdin varsa in arabadan cevabini aldim

Ata­türk Ha­va­li­ma­nı, Tür­ki­ye­’nin gu­rur kay­na­ğı­dır. Yıl­da 50 mil­yon­dan faz­la yol­cu­ya hiz­met ve­ren bu dev ha­va­li­ma­nı, bi­lin­di­ği gi­bi ar­sa­sı­na ta­ma­hen ça­tır, ça­tır yı­kı­la­cak­tır. Ha­va­li­ma­nı­’nı iş­let­mek­te olan şir­ket, na­sıl ol­sa bu­ra­sı eli­miz­den gi­di­yor, ba­ri bu son dö­nem­de ne ki­ra al­sak kâr­dır di­ye ter­mi­na­li ka­sa­ba çar­şı­sı­na çe­vir­di. Ana bi­na­nın mer­ke­zin­de, yol­cu­la­rın ra­hat et­me­si ve çı­kış ka­pı­la­rı­na ko­lay­ca git­me­si­ni sağ­la­mak üze­re, ese­rin mü­el­lif mi­ma­rı ta­ra­fın­dan bı­ra­kı­lan ge­niş me­kân­lar da­ral­tıl­dı. Dük­kan ya­pıl­dı. Bu se­bep­le adı­nın Mah­mut­pa­şa ol­ma­sı­nı öne­ri­yo­rum.

SUB OP­TI­MI­ZA­TI­ON

FED baş­kan­la­rın­dan Greens­pan’­e “ge­ri kal­mış ül­ke­ler ni­çin ge­ri ka­lı­yor?” di­ye bir so­ru so­rul­muş­tu. O da, bu­nun iki
se­be­bi var­dır. Bi­rin­ci­si “sub-op­ti­mi­za­ti­on”, ikin­ci­si “kö­tü mu­ha­se­be­”dir ce­va­bı­nı ver­miş­ti. Sub-op­ti­mi­za­ti­on, “bir sis­te­min (me­se­la bir ha­va­li­ma­nı­nın) mak­si­mum ve­rim­le ulaş­ma­sı­na, onu oluş­tu­ran par­ça­la­rın ve­rim­le­ri­ni tek-tek mak­si­mi­ze et­me­ye ça­lış­mak en­gel­di­r” de­mek­tir. Ya­ni sis­te­min bü­tün­sel ve­ri­mi­nin mak­si­mi­ze ol­ma­sı için, onu mey­da­na ge­ti­ren par­ça­la­rın ba­zı­la­rı­nın “dü­şük ve­rim­de­” ça­lış­ma­sı ge­re­kir. Me­se­la bir ha­va­li­ma­nı­nın alış­ve­riş me­kân­la­rı­nın en yük­sek ki­ra ge­li­ri sağ­la­ya­cak şe­kil­de in­şa edil­me­si, ha­va­li­ma­nın te­mel iş­le­vi olan “en çok yol­cu­ya, en kı­sa za­man­da in­me-bin­me hiz­me­ti­” su­nul­ma­sı­na en­gel­dir.

HA­VA­Lİ­MA­NI OTO­PAR­KI GA­RAJ İŞ­LET­ME­Sİ DE­ĞİL­DİR

Sub-op­ti­mi­za­ti­on için çok gü­zel bir ör­nek de ha­va­li­ma­nı oto­park­la­rı­dır. Bun­lar ba­ğım­sız kâr mer­kez­le­ri de­ğil, ha­va­li­ma­nı sis­te­mi­nin bir par­ça­sı­dır. Bu oto­park­la­rın kâ­rı­nı mak­si­mi­ze et­mek, ken­di ba­şı­na bir amaç ola­maz. Oto­par­kın gö­re­vi, en çok sa­yı­da yol­cu­nun va­rı­şı­nı ve ay­rı­lı­şı­nı ra­hat­lat­mak ve hız­lan­dır­mak­tır. Bu mak­sat­la ha­va­li­ma­nı oto­park­la­rın­da fi­yat­lan­dır­ma, uzun sü­re­li ka­lış­la­rı cay­dı­rı­cı, kı­sa ka­lış­la­rı teş­vik edi­ci ol­ma­lı­dır. Me­se­la, 12 sa­at­ten uzun ka­lış­lar “u­zak semt­ler­den tak­siy­le gi­dip gel­me ma­li­ye­tin­de­n” da­ha yük­sek fi­yat­lan­dı­rıl­ma­lı­dır. Bu su­ret­le de­vir hı­zı ar­tar ve oto­park da­ha faz­la yol­cu­ya hiz­met ve­rir ha­le ge­lir. Ha­va­li­ma­nı “va­le­” ser­vis­le­ri de tam bir baş be­la­sı­dır. Top­lu ta­şı­ma araç­la­rı­nın, tak­si­le­rin ve özel ara­ba­la­rı­nın yol­cu in­dir­me-bin­dir­me­si­ni zor­laş­tır­mak­ta­dır. Kal­dı­rıl­ma­lı­dır. Bun­dan da­ha kö­tü­sü bu­ra­lar­da “ha­va­li­ma­nı tak­si­si­” adı al­tın­da bir “rant dal­ya­nı­” bu­lun­ma­sı­dır. Bun­lar da kal­dı­rıl­ma­lı­dır. Yol­cu ge­ti­ren tak­si, boş dön­me­me­li­dir.

Son söz: De­mok­ra­si­de hiz­met, pa­ray­la de­ğil sı­ray­la­dır.

Ege Cansen / Sözcü

'HAVALİMANI TAKSİSİ DERHAL KALDIRILMALI'

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (14)

parking 75 cent ~ 4 yıl önce
Amerika'da bir havaalanında kısa süreli kalışların 75 cent (1.5 TL) olduğunu gözümle gördüm. Bu sayede kimse yolcu beklemek için terminal önünü işgal etmiyor, yollar kapanmıyor, ceza da yazılmıyordu. Aklın yolu bir ama hazret-i rant müsaade etmez ki.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
200 TL ~ 4 yıl önce
Birde elhamdülüllah müslümanim der, sorarsan. Müslümanlikta hak var haram var. Bunlarin ne bicim din anlayisi var, anlamiyorum. Yaziklar olsun.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
ahl !!! ~ 4 yıl önce
AHL'de heryer balik istif, herkes ust uste, ozellikle transit bolgeden gidis katina cikislarda izdiham yasaniyor, kontuar,guvenlik kontrolu,pasaport kontrolu vs kuyruklar had safhada ve cok az polis calisiyor ,tuvaletler,bekleme salonlari yetersiz,free shoplar yer darligindan o kadar yolcunun rahatca alisveris yapmasina engel oluyor ayni sey kafeler icinde gecerli, restorant ve kafeler cok pahali, otopark da oyle, arkadasin dedigi gibi seritleri maganda taksiciler, ozel araclar,tur otobusleri,valeler paylasmislar trafik felc, bunlari dusunerek otobuslerin vs giris,vikis yapabilecegi dogru duzgun otopark yapmamislar , cogu yerde kisa sureli beklemelr icin bekleme cepleri varken bizde o da yok yine kisa sureli arac parki icin bile otoparka para odeniyor, alana gelen ve giden yollarin ustu acik otopark olmus hem kazalara davetiye cikiyor hem de goruntu prestij acisindan hic hos degil, ortalikta 2-3 tane trafik polisi ya var ya yok o da buyuk sorun, anli sanli tav yoneticilerine duyurulur!

Yanıtla

Kalan karakter 1000
200 tl ~ 4 yıl önce
Gecen gun turistin birini bakirkoye 200 tlye goturdum diye ovunen sofere yahu ayiptir gunahtir biz o fiyata almanyadan buraya getiriyoruz deyince bizimle bir derdin varsa in arabadan cevabini aldim

Yanıtla

Kalan karakter 1000

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000